Условия за ползване

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползването на интернет сайта за виртуални информационни ресурси – izpiti.net

І. Опрделения.

В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

1. Izpiti.net е виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да предоставя информация на своите потребители в различни сфери на обществения живот, като същия има за цел развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност на български и чуждестранни потребители на територията на Република България, и навсякъде където има достъп до същия; разширяване на знанията на потребителите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на българското самосъзнание, както и осигуряване на достъп до информация, като основно право на личността, като също така цялата концепция на сайта е с учебна цел, както и разгласяване произведения по смисъла на Закона за авторските и сродните му права, посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, с цел възприемането на информационния ресурс от незрящи, като сайта осъществява ролята на електронна библиотека(читалище), като за краткост същия ще бъде наричан навсякъде в настоящите общи условия „сайта“ или „сайтът“

2. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват безплатно или платено представените  през web браузър информационни ресурси/данни на сайта. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българското законодателство. За краткост в настоящите общи условия същите се наричат „Потребители“ или „Потребителите“.

3. „електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

4. IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

5. „Електронна препратка“ или само „препратка“ е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

6. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

7. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите общи условия и/ или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, използване на голям брой материали от сайта, по начин по който може да се предположи, че използването на същите не е с учебна цел и извън целите на сайта от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

8. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

9. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

10. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

11. „Паролата“ представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име или имейл адреса служи за достъп до потребителския и профила на регистрираните потребители в сайта.

12. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

13. „Материал“ представлява всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, която може да бъде възпроизвеждана и да предлагана по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на izpiti.net.

14. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, в случая информационния ресурс на – izpiti.net.

15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

II. Общи условия.

1. Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от Izpiti.net услуги само при спазване на настоящите условия.

2. С всяко кликване върху хипер връзка от Izpiti.net, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват Izpiti.net съгласно правилата и условията описани по-долу.

3. Договорът за услуга има предмет за поддържане на профил с потребителско име и парола в информационния ресурс на сайта и получавате правото на достъп за определено време до свободно представените (но не всички и в цялост) през web браузър информационни ресурси/данни на сайта, поддържан от доставчика, както и предоставянето на web пространство за съхраняване на материали, собственост на потребителя и обмяната на тези материали с други потребители. В замяна на получената услуга потребителят е длъжен да допринася за целите на сайта, като се регистрира с потребителското си име и парола поне веднъж на 60 дни. При наличие на одобрен материал, предоставен от потребител, същия получава пълен достъп до информационния ресурс и базата данни на сайта за срок до 30 дни, но не по – малко от 1 ден. Предоставяните материали следва да са авторски или с уредени авторски права върху тях. Ако в материала не е посочено кой или кои са автори се презюмира, че това е лицето, което го е представило на доставчика за неизключителното право за временно и бевъзмездно ползване чрез възпроизвежданането му по безжичен път или по кабел и предоставянето на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребителите включително с правото да извършва преработка по отношение на материалите в хипотезата на чл.9 от ЗАПСП за срок от 10 години, в замяна на получаването на пространство за съхранение и пълен достъп до информационния ресурс на сайта, както и възможността за обмяна на свои материали с други потребители на сайта за срок до 30 дни, но не по – малко от 1 ден, който срок започва да тече от предоставянето и одобряването на произведението. Ако никоя от страните, след изтичането на срока не възрази писмено срока се продължава за още 10 години. В настоящия случай възмездността се олицетворява с размяната на престации, а именно предоставянето на материалите, по гореуказания начин срещу ползването на информационния ресурс на сайта по определения в настоящите общи условия начини и срокове. При неуредени авторски права въпроса следва да бъде отнесен първо към лицето, което е предоставило материала за доставчика, като неговите данни ще бъдат предоставени от страна същия от електронното изявление посочено в предходната точка, съгласно правилата уредени в настоящите Общи условия. Всеки от потребителите се задължава да ползва сайта за лични и нетърговски цели и в съответствие с правилата, уредени в настоящите общи условия и българското законодателство, като при нарушение на тази клауза дължи неустойка за неизпълнение, която е уредена в настоящите общи условия на базата на чл.25 от ЗАПСП. В определени случаи и когато потребителят няма възможност да достави авторски материал и който да е одобрен от доставчика за постигането на целите на сайта, той има право да се абонира за пълен достъп до информационния ресурс, като заплати  4,80 лева за 15 дневен достъп до услугата. Тъй като предоставянето на всички материали от информационния ресурс на доставчика е с учебна цел и както и с цел разгласяване произведения по смисъла на Закона за авторските и сродните му права, посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, с цел възприемането на информационния ресурс от незрящи, всеки потребител се ангажира в случай на възпроизвеждане на материалите, върху информационна система под негово управление да премахне същите след послужването си с тях, като това стане в подходящ срок.

3.1. Всички потребители, които предоставят материали на доставчика със самото действие по предоставянето на материалите чрез ползването на средствата за добавяне на метериал на сайта декларират и изразяват ясната и недвусмислена воля, че са пълноправни автори на материалите и при непосочване на друг автор се презюмира, че авторството принадлежи на потребителя предоставил материала. При посочване на друг автор потребителя се задължава да предостави на доставчика в електронен вид или на хартиен носител конкретния лицензионен договор и други писмени съглашения в хипотезата на чл.36 от ЗАПСП, ако има такива, които му дават правото да използва материала и да предлага същия по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до материала или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях в разумен срок, като ако това не бъде сторено се презюмира, че автор на материала е лицето, което го е предоставило на доставчика. Ако това не бъде сторено потребителя носи пълна юридическа отговорност за евентуални претенции за обезщетения, отправени към доставчика и реално платени от същия на истинския автор на произведението. В този контекст настоящият договор служи като извънсъдебно изпълнително основание в полза на доставчика, като същия си запазва правото да води срещу потребителя и съответните обратни искове. Предоставянето на материали за ползването на сайта не означава предоставянето на изключителното право на ползване върху материалите, по смисъла на Закона за авторските и сродните му права, но само уговореното в предмета на договора.

III. Права и задължения на потребителите.

1. Всеки потребител има право да използва Izpiti.net безплатно или платено до колкото това му е позволено от системата и се задължава да спазва условията описани в настоящия документ.
2. Потребителите, без значение дали са регистрирани или не, нямата право да разпространяват чрез Izpiti.net или да разполагат на сървърът му информация свързана с: деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.
3. Потребителите имат право да се регистрират в Izpiti.net като попълват исканите от системата данни вярно и коректно. В случай, че потребител не попълни коректно исканата му информация, администраторите на Izpiti.net имат право да изтрият профилът му и цялата въведена от него информация без предупреждение.
4. Всеки потребител има право да прекрати напълно участието си в сайта по всяко време без изрично предупреждение до Izpiti.net и има право да изтрива въведената от него информация.
5. Всеки един потребител носи пълната отговорност и последици от информацията добавена от него в портала Izpiti.net
6. Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация въведена от него в Izpiti.net да бъде достъпна и показвана на потребителите на сайта имащи нужда от нея.
7. Всеки един потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите условия за ползване.
8. Потребителите нямат право да използват форума на сайта с рекламна цел и да публикуват в него рекламни послания, обиди или безсмислени теми и постове. Форумът е създаден с цел взаимопомощ при нужда от съвет относно проблеми свързани с недвижимата собственост.

IV. Права и задължения на Izpiti.net.

1. Izpiti.net има право да променя настоящите условия за ползване на информационния ресурс Izpiti.net и се задължава условията да бъдат публично достъпни на настоящия интернет адрес www.izpiti.net/usloviya-za-pozlvane.
2. Izpiti.net не се задължава и няма обективна възможност да проверява каквато и да било информация въведена от потребителите му, включително снимков материал.
3. Izpiti.net и неговите администратори имат право и се задължават да изтриват всяка една информация въведена от потребителите, която не отговаря на закона на Република България и да сезира съответните органи. Администраторите също така имат право да изтриват информация по собствена преценка или след подаден сигнал от други потребители за информация накърняваща техния имидж или достойнство.
4. Izpiti.net не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието седем дни в седмицата.
5. Izpiti.net не носи отговорност за загубата на информация въведена от потребителите, и също така не носи отговорност за последиците от загубата на тази информация.
6. Izpiti.net има право да събира информацията въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва по начин по който Izpiti.net  намери за добре .
7. Информацията събрана от Izpiti.net може да бъде използвана освен за целите на сайта и за предлагане на нови услуги (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи и всякакви други цели свързани с предлаганите от Izpiti.net услуги, освен в случаите на изрично писмено несъгласие от страна на потребителя изпратено до седалището на Izpiti.net .
8. Izpiti.net има право да записва кукита (cookies или бисквитки) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.
9. Izpiti.net не носи отговорност за каквито и да е действия или решения взети от потребителя, вследствие на прочетената информация в сайта. Izpiti.net също така не гарантира достоверността на информацията.
10. Izpiti.net при никакви обстоятелства не носи отговорност за никакви директни, индиректни или случайни вреди, получени вследствие на действия или решения на потребителя след използването на сайта. В това число влизат получени оценки в училище и/или на изпити, получени на базата на знания от сайта.
11. Платеният абонамент за достъп до пълното съдържание на сайта става чрез изпращане на SMS на кратък номер 1974, който се таксува с 4.80 лв с ДДС.  Izpiti.net не носи отговорност за грешно изпратени SMS съобщения, които не съответстват на показания в сайта шаблон и не може да възстанови платената сума в такъв случай.  Izpiti.net оказва съдействие при проблеми с платения абонамент – вижте страницата ни с контакти. Мобилната услуга се осъществява с любезното съдействие на Teracomm.

V. Интелектуална собственост.

Потребителят декларира, че е носител на авторско право на всяко публикувано от него съдържание или има право да го разпространява при описаните в тази точка условия. Разполагайки съдържание върху сървъра на Izpiti.net, потребителят предоставя на Izpiti.net изключително право да го използва, записва, съхранява, разпространява по какъвто и да било начин срещу или без заплащане на неограничен брой лица без териториални ограничения и без да дължи заплащане за това на потребителя предоставил съдържанието.

VI. Регистрация.
Регистрацията на профил в сайта е доброволна и безплатна. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, потребителят ще влезе автоматично в своя профил на сайта Izpiti.net без да се изисква потвърждение чрез е-мейл.

VII. Други условия.

1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за услуга и/или настоящите общи условия между страните по тях или отнасящи се до тях, включително спорове, породени и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в общите условия и договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от до компетентния съд.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.