Blog

Подготвя се актуализация на Правилника за учебната 2018/2019 година.

Информация за кандидатстудентска кампания 2016

 В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, отговарящи на следните условия:

–       да притежават диплома за средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висшите училища;

–       да имат минимален входящ бал „добър“, формиран като средноаритметичен бал от балообразуващите оценки от дипломата за завършено средно образование.  Условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити;

–       когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща се взема оценката от държавния зрелостен изпит (матурата);

–       ако в дипломата за завършено средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, се взема оценката от държавния зрелостен изпит по общообразователна подготовка;

–       ако не е полаган държавен зрелостен изпит, балообразуваща е оценката от задължителната подготовка по съответния предмет. Не се взимат оценките от ЗИП и СИП;

–       когато в дипломата за средно образование не е вписана оценка, която участва в образуването на входящия бал, кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответния регионален инспекторат по образование. Изпитът се полага върху учебното съдържание по съответния учебен предмет при условията и по реда на държавните зрелостни изпити.

Лицето, издържало успешно изпита, получава удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, което е неразделна част от дипломата за средно образование.

– когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, кандидатите представят удостоверение от средното училище с изчислен среден успех, подписано от директора на училището.

Входящият минимален бал за отделните професионални направления/поднаправления се образува от оценките по предметите, както следва:

1. Български език и литература и история (7 единици) за специалностите от професионално направление:

– “Право”;

– “Политически науки”.

2. Български език и литература (3,50 единици) за направление „Обществени комуникации и информационни науки“(само за специалност „Медии и журналистика“)

3. За всички останали професионални направления/поднаправления минималният бал от 7 единици се формира от оценките по български език и литература и по математика.

Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при условия и ред, определени с наредбата по § 5 от Закона за народната просвета. При кандидатстване те представят диплома, преведена и легализирана, и удостоверение за признато средно образование, издадено от Министерството на образованието и науката, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.

По условията на Правилника за приемане на студенти в ОКС “Бакалавър“ нямат право да кандидатстват:

1. Чуждестранни граждани от страни извън ЕС.

2. Лица, които излежават присъди към началото на учебната година.

3. Лица, които са студенти в същото или друго държавно висше училище, ако не представят документ, че са се отписали.

При неспазване изискванията лица, които се обучават за придобиване на ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” в друго държавно висше училище, както и тези, притежаващи вече диплома за висше образование за съответната ОКС, трябва да бъдат отписани.

Минимален входящ бал “добър”

Условие, за да кандидатствате в УНСС, е да имате минимален входящ бал от 7 (седем) единици за отделните професионални направления/поднаправления, образуван като сума от оценките от матурите:

  • по български език и литература и по математика

или

  • по български език и литература и по история.

Обърнете внимание!

Ако сте държали матура само по един от посочените предмети, минималният бал от 7 единици се определя като сума от оценката по съответния предмет от дипломата за средно образование и оценката от матурата.

Ако не сте държали матура, минималният бал от 7 единици се определя като сума от оценките по съответните предмети от дипломата за завършено средно образование.

Входящият минимален бал за отделните професионални направления и поднаправления се образува от оценките по предметите, както следва:

1. Български език и литература и история (7 единици) за професионални направления:
– “Право”;
– “Политически науки”.

2. Български език и литература (3,50 единици) за направление „Обществени комуникации и информационни науки“ (само за специалност „Медии и журналистика“).

3. За всички останали професионални направления/поднаправления минималният бал от 7 единици се формира от оценките по български език и литература и по математика.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Универститет за Национално и Световно Стопанство” style=”glass” box_color=”#aa2f34″]

  • тел. (02) 8195 211; факс (02) 962 39 03
  • телефонна централа (02) 8195
  • адрес: 1700 София, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС
  • сайт: www.unwe.bg

[/su_box]