Blog

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

Приемането на студенти в университета се извършва на основание на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и съгласно с условията, посочени в настоящия справочник.

Броят на местата за прием на студенти по професионални направления и образователно-квалификационни степени се утвърждават от Министерството на образованието и науката (МОН). Обявяват се по специалности, форма на обучение (редовно и задочно) и категории (мъже и жени).

Приетите за студенти ще се обучават срещу годишни такси, които се заплащат на равни вноски в началото на всеки семестър. Таксите се определят от Министерския съвет. От заплащане на такси (кандатстудентски и годишни) се освобождават лицата, които са: кръгли сираци – до 26 години; с определена първа и втора група инвалидност – 70% и над 70%; военноинвалиди, военнопострадали и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. Намалена такса (50%) за кандидатстване заплащат кандидат-студенти близнаци, майки с три и повече деца до 6 г.

Конкурсът за приемане на студенти се провежда чрез състезателни изпити (от предварителни или от редовна сесия), оценки от държавни зрелостни изпити, оценки от олимпиади на МОН, оценки от международни изпити (сертификати) и различни състезания и форуми с конкурсен характер, организирани от факултетите, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности.

Класирането и приемането на кандидатите се извършва по низходящ ред на общия състезателен бал за предварително обявените места по съответните специалности.

Кандидат-студенти, ко­и­то ня­мат в ди­пло­ма­та за сред­но об­ра­зо­ва­ние оцен­ка по пред­ме­ти­те, уча­ства­щи при об­ра­зу­ва­не­то на ба­ла за съот­вет­ни­те спе­циал­но­сти, трябва да по­ло­жат из­пит по то­зи уче­бен пред­мет в сред­но учи­ли­ще или задължително да положат кандидатстудентски приемен изпит.

Всеки кандидат-студент има право едновременно да кандидатства за всички обявени от университета специалности и форми на обучение, но може да бъде приет и записан само в една специалност и форма на обучение.

Кандидат-студентите могат да участват в конкурси, организирани и от други висши училища в България.

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За редовно и задочно обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ могат да кандидатстват лица, които са:

  1.       Български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, притежаващи диплома за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища;
  2.      Чуждестранни граждани, имащи статут на:
  • граждани на държави – членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;
  • постоянно пребиваващи на територията на Република България, удостоверено с документ за самоличност, издаден от МВР на Р България;
  • бе­жан­ци. Статутът на бежанец се удо­сто­ве­ря­ват с до­ку­мент, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет.

Чуждестранните граждани кандидатстват по реда и при условията, установени за българските граждани. Представят преведена на български език диплома за средно образование, заверена с печат „APOSTILLE“ и ксерокопие на дипломата в инспектората по образование към МОН по местоживеене. След получаване на удостоверение с вписани преизчислени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата го представят в университета.

Чуждестранни граждани от страни извън ЕС и ЕИП се приемат за студенти в ПУ „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.

ЗАБЕЛЕЖКА
Семестриално завършилите и завършилите едно или повече висши образования със същата или по-висока образователно-квалификационна степен на места, субсидирани от държавата (т.нар. държавна поръчка), могат да кандидатстват само за места в платена форма на обучение, ако има обявени такива.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Кандидат-студентите полагат състезателни изпити за съответните специалности, като изпитите се организират и провеждат от ПУ „Паисий Хилендарски“.

Състезателните изпити се провеждат по програми, обявени от ПУ „Паисий Хилендарски“, на базата на изучавания в средното училище материал.

Вариантите за състезателните изпити се подготвят от комисии назначени със заповед на ректора на  ПУ „Паисий Хилендарски“ на базата на програмния материал за всеки състезателен изпит. Изпитният вариант се изтегля лотарийно преди началото на всеки изпит в една от залите за провеждане на изпитите.

Кандидат-студенти, които са се явили след изтегляне на изпитния вариант не се допускат до участие в изпита.

Писмените състезателни изпити са анонимни с изключение на изпита по химия и теста със събеседване по физика.Кандидат-студенти, са длъжни да пишат само със син химикал.

При доказано преписване или опит за преписване, както и при опит за нарушаване на анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят и други писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия, като кандидатът се лишава от правото за по-нататъшно участие в конкурса чрез състезателен изпит.

До един час след започване на изпита кандидат-студентите нямат право да напускат залата.

В деня преди изпита кандидат-студентът е длъжен да провери за мястото на провеждане на изпита, на което е разпределен да се яви. На изпита е задължен да носи документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

При наличие на свободни места се признават оценките от конкурсни изпити и от други висши училища при представяне на издаден по съответния ред документ с резултата от положения изпит.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама преподаватели, независимо един от друг, по ред и критерии, определени от ПУ „Паисий Хилендарски“. Всеки екзаминатор оценява работата с точност до 0,10.

В случай че разликата в оценките между двамата преподаватели е до 0,50 включително, крайната оценка е средноаритметична от двете оценки.

Когато разликата в оценките на двамата преподаватели е повече от 0,50, работата се дава за арбитриране. Оценката на арбитъра е окончателна, но тя не може да бъде по-ниска от най-ниската оценка на дваматапреподаватели. Задължително се арбитрират работите, получили средноаритметична оценка от 2,50 до 2,90 и от 5,50 до 6,00.

След оповестяване на резултатите от писмените изпити кандидатите лично могат в обявения срок,   да идентифицират писмените си работи и да проверят дали е допусната техническа грешка при разсекретяване на работата или при пренасянето на оценката. Ако смятат, че е допусната техническа грешка, те могат да подадат молба до ректора за нейната поправка преди обявяване на първото класиране.

Писмените изпити по химия и тестът със събеседване по физика са явни. Комисията проверява и съобщава резултатите на кандидат-студентите непосредствено след приключването на изпита (теста със събеседване).

Обявените оценки на писмените работи са окончателни, работите не се преразглеждат и не се преоценяват.

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ИЗПИТИ

Практическите изпити се провеждат от комисии, в чийто състав влизат най-малко трима членове. Знанията и уменията се оценяват по шестобалната система.

Резултатите от практическите изпити се оценяват с точност до 0,10. Оценката на комисията е окончателна.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА ЗА КЛАСИРАНЕ

Начинът за формиране на бала за  класиране на кандидат-студентите за отделните специалности е посочен в Приложение № 1.

При успешно положени състезателни изпити, на която и да е от предварителните или редовната кандидатстудентски сесии, в балообразуването участва по-високата оценка.

В случай, че кандидатстващите с оценки от държавни зрелостни изпити положат и съответните конкурсни изпити, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.

При полагане на повече конкурсни изпити за една специалност в балообразуването се включва най-високата оценка, получена от кандидата.

При липсваща компонента във формулата за балообразуване или оценка от кандидатстудентски изпит по- ниска от среден 3.00, не се образува бал за участие в класирането.

Не участват в класиране кандидат-студенти с бал по-нисък от минималния за прием в Университета (18.00).

На лауреатите на национални и международни олимпиади по български език и литература, английски език, немски език, френски език, руски език, испански език, математика, физика, астрономия, химия, биология, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, философия, история и цивилизация се признава оценка Отличен (6,00) от съответния състезателен изпит и участва при формиране на състезателния бал съгласно Приложение № 1.

Оценката на участниците в олимпиади, фестивали, форуми с конкурсен характер и др. (международни, национални, регионални, университетски) по съответния предмет, както и оценки от международни изпити по чужд език се признават за резултат от кандидатстудентски изпит за определени специалности съгласноПриложение № 1 и при условията, посочени в характеристиките на съответните специалности

Правата се ползват за олимпиади и състезания, проведени в годината на кандидатстване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Конкурсните изпити, положени в ПУ „Паисий Хилендарски“, се признават във филиалите на университета в Смолян и Кърджали и в Техническия колеж в Смолян.

Кандидат-студенти, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите си или да заблудят приемните комисии и ръководството на университета се отстраняват от участие в конкурса или от университета и ако е необходимо, се уведомява прокуратурата.

Молби и жалби по всички кандидатстуденстки въпроси се отправят до Ректора в срок до 04 август 2016 година.След тази дата молби и жалби не се приемат.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Пловдивски университет Паисий Халендарски” box_color=”#993300″]

  • тел: 032 261 261, 032 261 303
  • адрес: гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” 24
  • E-mail: ztaneva@uni-plovdiv.bg
  • сайт: www.uni-plovdiv.bg 

[/su_box]