Математика – изпитна програма за 2017

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Учебно – изпитна програма
по Математика
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017 ГОДИНА

І. Вид и времетраене

Приемният изпит е писмен.

Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява с тест в два модула с време за работа:

 • по модула за национално външно оценяване – 60 минути;
 • по допълнителния модул – 90 минути.

ІІ. Формат на теста

Модулът за национално външно оценяване съдържа 20 задачи:

 • 16 задачи, които са структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
 • 4 задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен).

Максимален брой точки – 65.

Допълнителният модул се състои от 4 задачи, от които:

 • 2 задачи с практико-приложен характер – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;
 • 2 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на определена дидактическа задача с аналитико- синтетичен характер. .

Максимален брой точки  –  35
Общ брой точки от двата модула – 100

Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от дватамодула, взети заедно.

ІІІ. Учебно съдържание

Системата от задачи по математика в модула за национално външно оценяване се определя от задължителното учебно съдържание, включено в учебната програма за VII  клас,  като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII  клас включително.

Числа. Алгебра

 • Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и неравенства; 2
 • Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;
 • Разлагане на многочлени на множители;
 • Линейни уравнения с едно неизвестно и уравнения,  свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;
 • Модулно линейно уравнение от вида ;
 • Линейни неравенства с едно неизвестно ,  и свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

Фигури и тела. Измерване

 • Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
 • Успоредни прави – признаци и свойства;
 • Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
 • Еднакви триъгълници;
 • Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
 • Равнобедрен триъгълник;
 • Правоъгълен триъгълник.  Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° ;
 • Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
 • Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат;
 • Трапец. Равнобедрен трапец. Логически знания. Моделиране
 • Моделиране с изрази, формули, линейни уравнения и неравенства.

Задачите във втория модул измерват знанията и уменията на учениците по математика до  VІІ клас включително.  Освен съдържанието,  описано в модула за външно оценяване, този модул включва още:

Числа. Алгебра

 • Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост;
 • Действия с рационални числа;
 • Линейно параметрично уравнение с едно неизвестно;
 • Линейно параметрично неравенство с едно неизвестно.

Фигури и тела. Измерване

 • Лице и периметър на равнинни фигури;
 • Сбор от ъгли (вътрешни и външни) в многоъгълник;
 • Правоъгълна координатна система;
 • Елементи и свойства на ръбести тела.

Логически знания. Моделиране

 • Отношения и пропорции;
 • Средноаритметично на две и повече числа;
 • Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна ситуация. 3

ІV. Оценявани компетенции (знания, умения и отношения)

 • Знае и прилага основните алгоритми за действия с числа;
 • Умее да намира числена стойност на израз;
 •  Знае и умее да използва свойствата на числовите равенства и неравенства и да ги прилага при намирането на най-голяма (най-малка) стойност на някои изрази;
 • Умее да намира делителите на естествено число и броя им;
 • Знае признаците за делимост и умее да открива възможности за приложението им;
 • Умее да описва и изчерпва всички възможности и да определя брой на възможности при преброяване в конкретна ситуация;
 • Умее да пресмята част (процент) от дадено число, число по дадена част (процент) от него и да представя отношение на две числа в проценти;
 • Умее да намира средно аритметично на две и повече числа;
 • Умее да разчита и интерпретира информация, зададена графично или таблично;
 • Умее да прилага знанията за пропорции;
 •  Умее да степенува с показател цяло число и да извършва основни действия със степени;
 • Умее да намира абсолютна стойност (модул) на число;
 • Знае и прилага правилата за преминаване от основните мерни единици към техните кратни или подразделения и умее да работи с тях;
 • Умее да извършва действия с едночлени и опростява изрази, съдържащи едночлени;
 • Знае и прилага правилата за събиране (изваждане) на многочлени и за умножаване на многочлен с едночлен или с многочлен;
 • Знае и прилага формулите за съкратено умножение при тъждествени преобразувания на изрази;
 •  Умее да разлага многочлени на множители чрез:  изнасяне на общ множител пред скоби,  формулите за съкратено умножение,  групиране и комбинирано използване на различни методи;
 • Умее да решава линейни уравнения  и неравенства с едно неизвестно и свеждащи се към тях;
 • Умее да решава модулни линейни уравнения;
 • Умее да решава линейни параметрични уравнения и неравенства с едно неизвестно;
 • Умее да моделира с израз (формула) и да оценява получения резултат;
 • Умее да моделира приложни задачи с линейно уравнение или неравенство и да интерпретира получения резултат;
 • Умее да моделира геометрична ситуация (да параметризира) с линейно уравнение или неравенство;
 • Умее да построява точка по дадени координати и намира координати на точка спрямо Декартовата координатна система;
 • Умее да намира разстояние между две точки и разстояние от точка до права;
 • Умее да сравнява отсечки и ъгли;
 • Разпознава и класифицира видовете ъгли, триъгълници и четириъгълници;
 • Знае и прилага формулите за намиране на периметър и лице на триъгълник, успоредник, трапец и правилен многоъгълник;
 • Знае и прилага формулите за намиране дължина на окръжност и лице на кръг;
 • Знае и умее да прилага свойствата на съседни и противоположни ъгли;
 • Знае и умее да прилага формулите за сбор от ъглите в триъгълник и за външен ъгъл на триъгълника;
 • Знае и умее да прилага свойствата и признаците за успоредни прави;
 • Умее да открива еднакви триъгълници и да определя техните съответни елементи;  4
 • Знае и умее да прилага признаците за еднаквост на триъгълници;
 • Знае и умее да прилага свойствата и признаците на симетрала на отсечка и на ъглополовяща на ъгъл;
 • Знае и умее да прилага свойствата на:  равнобедрен триъгълник,  медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник, правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° ;
 • Знае и умее да прилага неравенствата между страни и ъгли в триъгълника;
 • Знае и умее да прилага неравенството на триъгълника;
 • Знае и умее да прилага свойствата и признаците за успоредник, видовете успоредници и трапец;
 •  Знае елементите и развивките и умее да прилага свойствата на куб,  правоъгълен паралелепипед, права призма и правилна пирамида;
 • Умее да конструира чертеж по зададени условия;
 • Умее да разчита и съпоставя данни, представени по различен начин;
 • Умее да преценява и доказва вярност на конкретно твърдение;
 • Умее да подбира, комбинира и описва подходящи методи и средства за решаване на задачи;
 • Умее да анализира непозната (нестандартна) ситуация и да търси решение в нея;
 • Умее да формулира хипотеза и да я проверява чрез логически свързани аналитико-синтетични разсъждения;
 • Умее да образува отрицание на твърдение и да използва косвен метод за доказателство;
 • Знае и умее да прилага на конкретно ниво смисъла на логическите съюзи „и” и „или” и умее да образува отрицанието на твърдение, съдържащо тези съюзи.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Сподели