БЕЛ – изпитна програма за 2017

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Учебно – изпитна програма
по Български език и литература
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2017 ГОДИНА


І. Вид и времетраене на изпита
Приемният изпит е писмен.
Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест в два модула с време за работа:
• по модула за национално външно оценяване – 60 минути;
• по допълнителния модул – 90 минути.
ІІ. Формат на теста
Модулът за национално външно оценяване съдържа 25  задачи по български език и по литература. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор,  от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор.
Максимален брой точки – 65.
Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.
Максимален брой точки – 35.
Общ брой точки от двата модула – 100.
Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.
ІІІ. Учебно съдържание
Задачите по български език и по литература в модула за национално външно оценяване се определят от задължителното учебно съдържание,  включено в учебните
програми за VII клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до VII клас включително.
Български език
• Текст и признаци на текста; 2
• Художествен текст.  Художествени средства (фонетични,  лексикални и синтактични);
• Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст;
• Думата като лексикално средство в текста;
• Дума и контекст (подтекст);
• Лексикална и граматическа съчетаемост на думите;
• Неметафорична и метафорична употреба на думите;
• Неутрална и експресивна лексика;
• Употреба на фразеологични словосъчетания;
• Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения;
• Сложно съставно изречение. Пунктуация;
• Сложно смесено изречение. Пунктуация;
• Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране;
• Части на речта. Глагол;
• Вид на глагола;
• Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация;
• Съвместна употреба на глаголните времена;
• Езикова система. Езикови средства.

Литература
• Христо Ботев – „На прощаване в 1868 г.“;
• Иван Вазов:
  • „Немили-недраги“,
  • „Една българка“,
  • „Опълченците наШипка“,
  • „Българският език“;
• Алеко Константинов – Из „До Чикаго и назад“ („Ниагара!…”), Из „Бай Ганьо” („На гости у Иречека”);
• Пенчо Славейков – „Неразделни”;
• Пейо Яворов – „Заточеници”;
• Елин Пелин – „По жътва“;
• Йордан Йовков – „По жицата“.
ІV. Оценявани компетентности (знания и умения)
• Познава и прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език;
• Познава и прилага правописната норма на съвременния български книжовен език;
• Познава и прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език; 3
• Познава лексикалното значение и лексикалната съчетаемост на думите и на фразеологичните словосъчетания в съвременния български книжовен език;
• Разбира смисли,  извлича и обработва информация от текстове, функциониращи в комуникативната практика;
• Подбира и съчетава уместно езикови средства;
• Изпълнява конкретна дидактическа задача при преразказване на неизучаван художествен текст;
• Оформя езиково текст съобразно нормите на съвременния български книжовен език;
• Оформя графично текст;
• Познава литературните творби от учебната програма за задължителна подготовка в VII  клас включително съдържанието,  историческия контекст на
създаването им, авторството и жанровите им характеристики;
• Разбира и тълкува конкретна литературна творба;
• Познава и използва непротиворечиво термините,  заложени в учебните програми по български език и по литература в VІІ клас;
• Познава текстовите структури, структурните елементи и фигурите на езика и тълкува тяхната художествена функция в текста.
• Оформя графично текст.
Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача за кампания 2016 – виж ТУК!
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Сподели