Blog

logo-vtuСписък на специалностите във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” с балообразуващите оценки от конкурсните изпити/държавни зрелостни изпити и от дипломата за средно образование – прием 2016 г. 

СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТ СТУДЕНТА – ИЗТЕГЛИ ТУК

 • I. Специалности, за които задължително се държатуниверситетски кандидатстудентски изпити
Специалност Изпити
Право Изпит по история (тест)
Изпит по български език (тест)

Балообразуване: оценката от изпита по история (удвоена) + оценката от изпита по български език + оценката по български език и литература от дипломата + оценката по история от дипломата. Максимален бал – 30,00.

Специалност Изпити
Национална сигурност Изпит по история (тест)
Изпит по български език (тест)

Балообразуване: оценката от изпита по история (удвоена) + оценката от изпита по български език + оценката по български език и литература от дипломата + оценката по история от дипломата. Максимален бал – 30,00.

* Забележка: Кандидатите за специалност Национална сигурност полагат и тест за обща физическа подготовка. Оценяването е с “Да” или “Не”. На неуспешно издържалите или неявилите се се отнемат 0,50 единици от общия бал.

 • ІІ. Специалности, за които се кандидатства
  с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор на кандидата)
     ИЛИ
  с университетски изпит по български език, история, английски език (по избор)
Факултет Специалност и форма на обучение (Р – редовна, З – задочна)
Педагогически факултет Социална педагогика (Р, З)

Предучилищна и начална училищна педагогика (Р, З)

Предучилищна педагогика и логопедия (Р, З)

Начална училищна педагогика и специална педагогика (Р, З)

Начална училищна педагогика и чужд (английски, немски, френски, испански и руски) език (Р)

Предучилищна педагогика и чужд (английски, немски и френски) език (Р)

Филологически факултет Българска филология (Р, З)

Русистика (Р)

Славистика (Р)

Балканистика (Р)

Германистика (Р)

Романистика (Р)

Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии(Р)

Журналистика (Р,З)

Връзки с обществеността (Р,З)

Педагогика на обучението по:

български език и история (Р, З)

български език и география (Р)

български език и чужд (английски, новогръцки, испански, китайски, немски, руски, френски) език (Р)

Исторически факултет История (Р, З)

Археология (Р)

Етнология (Р)

Културен туризъм (Р,З)

География (Р, З)

Регионално развитие и геоикономика (Р, З)

Педагогика на обучението по:

история и география (Р, З)

история и чужд (английски) език (Р)

история и философия (Р)

Философски факултет Философия (Р, З)

Психология (Р, З)

Политология (Р, З)

Стопански факултет Социални дейности (Р, З)

Предприемачество в социалната сфера (Р, З)

Публична администрация (Р, З)

Стопанско управление (Р, З)

Финанси (Р, З)

Маркетинг (Р, З)

Счетоводство и контрол (Р, З)

Международни икономически отношения (Р)

Туризъм (Р, З)

Факултет “Математика и информатика” Библиотечно-информационни дейности (Р, З)

Книгоиздаване (Р, З)

Православен богословски факултет Теология (Р, З)
Филиал – гр. Враца Социална педагогика (Р),

Предучилищна и начална училищна педагогика (Р),

Начална училищна педагогика и чужд (английски или френски) език (Р),

Предучилищна педагогика и чужд (английски или френски) език (Р),

Педагогика на обучението по:

български език и история (Р)

български език и география (Р)

история и география (Р)

история и философия (Р)

Педагогически колеж гр. Плевенпрофесионален бакалавър Начална училищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Предучилищна педагогика и чужд (английски) език (Р)

Начална училищна педагогика (Р)

Балообразуване: оценката от ДЗИ или оценка от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в университетските изпити неограничен брой пъти;валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

За специалностите в Педагогически факултет (с изкл. на спец. Социална педагогика) се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

За специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език и Предучилищна педагогика и чужд език във Филиал – гр. Враца се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

За специалностите в Педагогическия колеж се полага изпит за проверка на говорните и комуникативни способности.

Кандидатите за специалност Българска филология могат да положат и факултетски кандидатстудентски изпит по български език и литература (разработка на тема).

 • III. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит
  ИЛИ
  с университетски изпит
Специалност, форма (Р – редовна) Държавен зрелостен изпит Изпит
Английски филология (Р) Английски език Английски език
Приложна лингвистика. Чужди езици (английски и втори чужд език) с информационни технологии (Р) Английски език Английски език
Приложна лингвистика. Английски език и втори чужд език (преводачески профил) (Р) Английски език Английски език

Балообразуване: оценката от ДЗИ или от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в конкурсните изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

 • IV. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит
  ИЛИ
  с факултетски изпит
Специалност, форма (Р – редовна) Държавен зрелостен изпит Изпит
Приложна лингвистика. Немски език и втори чужд език (Р) Немски език Немски език
Приложна лингвистика. Френски език и втори чужд език (Р) Френски език Френски език
Приложна лингвистика. Испански език и втори чужд език (Р) Испански език Испански език
Приложна лингвистика. Китайски език и втори чужд език (Р) Китайски език Китайски език
Приложна лингвистика. Руски език и втори чужд език (Р) Руски език Руски език


Балообразуване
: оценката от ДЗИ или от изпита (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и двата варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват в конкурсните изпити на всяка от посочените дати; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

Приложна лингвистика. Втори езици: английски, арабски,  испански, италиански, китайски, корейски, новогръцки, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски и хърватски, френски, японски.

 • V. Специалности, за които се кандидатства с оценка от държавен зрелостен изпит (по избор на кандидата)
  ИЛИ
  с факултетски изпит
  ИЛИ
  с оценка от посочените турнири
Специалност,

форма (Р – редовна)

Държавен зрелостен изпит Изпит Турнир
Педагогика на обучението по математика и информатика (Р) По избор Тест по математика

Тест по информатика и информационни технологии

Математически турнир на ВТУ за ученици от ХІ и ХІІ клас

Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VІІІ до ХІІ клас

Приложна математика (Р)
Информатика (Р)
Компютърни науки (Р)
Софтуерно инженерство (Р)

Балообразуване: оценката от ДЗИ или от изпита или от турнир (удвоена) + средният успех от дипломата (удвоен). Максимален бал – 24,00.

Забележки:

Кандидатите могат да изберат и трите варианта; в този случай при балообразуването се взема по-високата оценка.

Кандидатите могат да участват във факултетските изпити неограничен брой пъти; валидна при балообразуване е най-високата оценка, ако тя е по-висока от оценката от държавния зрелостен изпит.

 • VI. Специалности, за които се полагат факултетски изпити или записването става по утвърдени факултетски критерии

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Специалност Изящни изкуства – графика; графичен дизайн и визуални комуникации; живопис; рисуване и интермедия; скулптура; стенопис

Балообразуване:

1. За специалност Изящни изкуства – графика

– утроената оценката от І част на изпита по графика;

– оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура).

Максимален бал – 24,00.

2. За специалност Изящни изкуства – графичен дизайн и визуални комуникации

– утроената оценка от І част на изпита по графичен дизайн и визуални комуникации или оценката от защитата на дипломна работа в специализираните училища по изобразително изкуство;

– оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура) или оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство.

Максимален бал – 24,00.

3. За специалност Изящни изкуства – живопис

– утроената оценка от І част на изпита по живопис или оценката от защитата на дипломна работа в специализираните училища по изобразително изкуство;

– оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура)
Максимален бал – 24,00.

4. За специалност Изящни изкуства – рисуване и интермедия

– утроената оценка от І част на изпита по композиция или оценката от защитата на дипломна работа в специализираните училища по изобразително изкуство;

– оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура) или оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство.

Максимален бал – 24,00.

5. За специалност Изящни изкуства – скулптура

– оценката от изпита по скулптура (умножава се по 4).

Максимален бал – 24,00.

6. За специалност Изящни изкуства – стенопис

– утроената оценка от І част на изпита по живопис или оценката от защитата на дипломна работа в специализираните училища по изобразително изкуство;

– оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура) или оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство.

Максимален бал – 24,00.
Специалност Педагогика на изобразителното изкуство

Балообразуване:

– утроената оценка от І част на конкурсния изпит по: графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис(за специалност живопис, стенопис), скулптура, композиция (за рисуване и интермедия) или оценката от защитата на дипломна работа в специализираните училища по изобразително изкуство;

– оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура).

Максимален бал – 24,00.
Кандидати, които са заявили като единствено желание специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство се явяват на следните конкурсни изпити:

І част – конкурсен изпит по избор на кандидата в една от специалностите от направлениеИзящни изкустваграфика, графичен дизайн и визуални комуникации,живопис, скулптура, стенопис, рисуване и интермедия;

ІІ част – рисуване.

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба

Балообразуване (избира се един от четирите начина):

1. Представяне на портфолио от кандидатите. Портфолиото трябва да включва минимум 5 творби, представящи художествените умения и интереси на кандидата. Оценката се умножава по четири.

2. Оценка от защита на дипломна работа в съответния профил в специализираните училища по изобразително изкуство (умножава се по 4)

3. Оценка от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство (умножава се по 4)

4. Оценка от изпита по рисуване, организиран и проведен от Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” (умножава се по 4)

Максимален бал – 24,00.


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност Педагогика на обучението по музика

Балообразуване (избира се един от трите начина):

1. Оценката от практическия изпит по музика се умножава по четири;

2. Държавният зрелостен изпит по музика – умножава се по четири;

3. Оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и утроената оценка по специалността/профилиращия предмет (инструмент или пеене) от дипломата за завършено средно образование.

Максимален бал – 24,00.

Специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание

Балообразуване: оценката от конкурсния изпит (утроява се) + средният успех от дипломата. Максимален бал – 24,00.

[su_list]

[/su_list]

 [su_box title=”Великотърновски университет Св.Св. Кирил и Методий” style=”glass” box_color=”#3337a5″]

 • тел. +359 62 628 030; +359 62 618 222
 • адрес: 5000 Велико Търново, ул. “Т.Търновски” №2
 • сайт: www.uni-vt.bg  [/su_box]