Blog

Редовно обучение 2018 – УНСС-София

Приемът на студенти в УНСС е по професионални направления и поднаправления. Професионалното направление или поднаправление е група от специалности, които са включени в него.

Разпределението на студентите от професионалното направление или поднаправление в специалностите се извършва след успешно завършен втори курс, въз основа на средния успех от следването им през първите две години.

СПЕЦИАЛНОСТИ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ/ПОДНАПРАВЛЕНИЯ

УНСС – СОФИЯ

І. Професионално направление Социология, антропология и науки за културата

Поднаправление „Социология/икономика и общество“ със специалност:

 • Социология

ІІ. Професионално направление Политически науки със специалности:

 • Политология
 • Международни отношения
 • Европеистика

ІІІ. Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки със специалности:

 • Медии и журналистика
 • Медия икономика

ІV. Професионално направление Право със специалност:

 • Право

V. Професионално направление Администрация и управление със специалности:

 • Бизнес администрация
 • Публична администрация
 • Регионално развитие

VІ. Професионално направление Икономика

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ със специалности:

 • Политическа икономия
 • Макроикономика
 • Икономика
 • Икономика на човешките ресурси
 • Застраховане и социално дело
 • Икономическа социология и психология
 • Поднаправление „Икономика и бизнес“ със специалности:
 • Творчески индустрии и бизнес
 • Индустриален бизнес
 • Бизнес икономика
 • Предприемачество
 • Аграрен бизнес
 • Екоикономика
 • Мениджмънт на недвижимата собственост

Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ със специалности:

 • Маркетинг
 • Прогнозиране и планиране
 • Икономика на транспорта
 • Стопанска логистика
 • Икономика на отбраната и сигурността
 • Икономика на търговията

Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ със специалности:

 • Международни икономически отношения
 • Интелектуална собственост и бизнес
 • Икономика на туризма

Поднаправление „Икономика и управление с преподаване на английски език“ със специалности:

 • Международни икономически отношения с преподаване на английски език
 • Икономика с преподаване на английски език
 • Финанси и счетоводство с преподаване на английски език
 • Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език
 • Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език
 • Икономика на туризма с преподаване на английски език
 • Икономика на околната среда с преподаване на английски език
 • Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език
 • Администрация и управление с преподаване на английски език
 • Бизнес икономика с преподаване на английски ези

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ със специалности:

 • Финанси
 • Счетоводство
 • Финансов контрол

Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ със специалности:

 • Статистика и иконометрия
 • Бизнес информатика и комуникации

Дистанционно обучение – УНСС-София

І. Професионално направление Администрация и управление със специалности:

 • Бизнес администрация
 • Публична администрация

ІІ. Професионално направление Икономика

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ със специалност:

 • Икономика
 • Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ със специалност:
 • Маркетинг

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ със специалност:

 • Счетоводство и контрол

Дистанционно обучение – РЦДО-Хасково

І. Професионално направление Администрация и управление със специалност:

 • Бизнес администрация

ІІ. Професионално направление Икономика

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ със специалност:

 • Икономика

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ със специалност:

 • Счетоводство и контрол

Дистанционно обучение – РЦДО-Пловдив

І. Професионално направление Администрация и управление със специалност:

 • Публична администрация и регионално развитие

ІІ. Професионално направление Икономика

Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ със специалност:

 • Финанси, счетоводство и контрол

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Универститет за Национално и Световно Стопанство” style=”glass” box_color=”#aa2f34″]

 • тел. (02) 8195 211; факс (02) 962 39 03
 • телефонна централа (02) 8195
 • адрес: 1700 София, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС
 • сайт: www.unwe.bg

[/su_box]