Blog

НАУЧНА ОБЛАСТ
ПРОГРАМА
Хуманитарни  науки Англицистика (Английски език, култура и литература)Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Българистика (Български език, култура и литература) 
  
Германистика (Немски език, култура и литература)

Египтология (Египетски език, култура и литература)

Испанистика (Испански език, култура и литература)

История и археология

Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Класически езици, антична култура и литература

Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Романистика (Френски език, култура и литература)

Русистика (Руски език, култура и литература)

Философия  

Социални, стопански и правни науки Администрация и управлениеАнтропология 

Връзки с обществеността

Журналистика

Маркетинг

Маркетинг – ДО*

Маркетинг и продажби (професионален бакалавър) – ИО**

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Мениджмънт и предприемачество (професионален бакалавър) – ИО**

Мениджмънт на екскурзоводството и туристическата анимация (професионален бакалавър) – ИО**

Политически науки

Политиката и обществото (на английски език) 

Психология

Психология (на английски език)

Социална работа 

Социология

Счетоводство и одит

Счетоводство и одит – ДО*

Счетоводство (професионален бакалавър) – ИО**

Туризъм

Туризъм – ДО*

Управление на бизнеса и предприемачество

Управление на бизнеса и предприемачество – ДО*

Финанси

Финанси – ДО*

Фирмени финанси (професионален бакалавър) – ИО**

Природни науки, математика и информатика Биология – обща и приложна Екология и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната среда – ДО*

Информатика

Информационни технологии

Мрежови технологии (на английски език)

Мултимедия и компютърна графика 

Технически науки Телекомуникации
Здравеопазване и спорт Логопедия
Изкуства Анимационно киноГрафичен дизайн

Изкуствознание и артмениджмънт

Интериорен дизайн

Кино и телевизия

Мода

Музика

Пластични изкуства

Реклама

Театър

Фотография

Сигурност и отбрана Гражданска и корпоративна сигурност

* Програмата е с дистанционна форма на обучение

** Програмата е със интензивна (задочна) форма на обучение

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ” style=”glass” box_color=”#3337a5″]

  • тел: (02) 8110 180; (02) 8110 212; (02) 8110 265; 
  • адрес: гр. София, ул. Монтевидео 21
  • сайт: https://www.nbu.bg

[/su_box]

Специалности Нов Български Универститет – 51 Бакалавърски програми, 2 Магистърски програми
Антропология::
Директор на програмата (I част): ас. д-р Невена Димова,

корпус 2, офис 615, тел. 02/8110 614, ndimova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Антропология, Обща социология, Политология, Митология и религия; тренингови и уводни курсове – Културна география на България, Основни понятия в социалните науки, Ритуал и общество, Родство и родствени системи, Етнографското описание и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва теренни изследвания; практика към текущи изследователски проекти; анкетни проучвания. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Франция, Дания, Турция, Гърция. Студентите получават знания за социалните структури и културните феномени, теоретичните и методологичните ориентири в социалните науки, приложимостта на антропологичното познание в практиката, както и умения да прилагат усвоените знания в планирането на дейности в областта на политиката, културата, туризма, местното самоуправление, образованието, науката.
Завършилите програмата могат да работят като експерти в областта на антропологията в образователни и научни институции, социологически агенции, медии.

Artes Liberales::
Директор на програмата (I част): ст. ас. д-р Росица Генчева,

корпус 2, офис 614, тел. 02/8110 614, guentcheva@nbu.bg

Програмата е двугодишна, след което студентите продължават в избрана бакалавърска програма, в зависимост от научните си интереси. Обучението обхваща курсове по общо образование; аудиторни лекционни курсове в областите Природни науки, Обществени науки, Икономика и управление, Изкуства, сред които Увод в разбирането за културата, Основи на научното мислене, Субкултурите на ХХ век, Литература, текст и разбиране, Философия и психичен живот.
Практическото обучение включва участие в изследователски проекти, семинари, конференции, дискусионни клубове и форуми. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Франция, Гърция. Студентите получават знания за основната терминология в областта на човешки отношения, култура, икономика, общество, история, екология, изкуства, изследователски методи, както и умения да се ориентират в основни изследователски стратегии, да участват в дебати, да планират, разработват и реализират индивидуални изследователски проекти. Обучението в програмата предполага последващо развитие в областта на научноизследователската дейност.

Мода::
Директор на програмата (I част): Софрони Върбев,

корпус 2, офис 509, тел. 02/8110 599, svyrbev@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, естетика и теория на изкуството; тренингови и уводни курсове – Основи на конструирането, Морфология, Техники и материали, История на костюма, Текстилен дизайн и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва работа в Експерименталното художествено ателие по мода на НБУ, участие в ревюта и изложби, практика в завод за модна конфекция. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия и Турция. Студентите получават знания за модата и творческия процес на създаване на готов дизайнерски продукт, както и умения да подготвят и реализират дизайнерски проекти чрез използване на класически и съвременни техники на изпълнение. Завършилите програмата могат да работят в предприятия за конфекционен тип облекла, фирми за бутикови и уникални облекла, дизайнерски бюра.

Интериорен дизайн::
Директор на програмата (I част): Софрони Върбев,

корпус 2, офис 509, тел. 02/8110 599, svyrbev@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството; тренингови и уводни курсове – История на дизайна, Комбинаторика, Основни понятия в перспективата, Художествено проектиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва разработване на самостоятелни проекти, подготовка на портфолио, участие в изложби, работа в Ателието по архитектура на НБУ. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция и Германия. Студентите получават знания за художествения процес, графичното и пространственото оформление в областта на интериора и екстериора, както и умения за проектиране и реализиране на продукт дизайн. Завършилите програмата могат да работят в рекламни агенции, дизайнерски и проектантски бюра.

Архитектура (магистърска програма)::
Директор на програмата: Гергана Стефанова,

корпус 2, офис 508, тел. 02/8110 508, gstefanova@nbu.bg

Програмната схема е съобразена с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ и професионална квалификация „архитект“. Обучението в програмата е шестгодишно. През първата и втората година се изучават курсове по общо образование; аудиторни курсове като Архитектура на града, Жилищни, обществени и индустриални сгради и комплекси, Интериор и дизайн за архитектурата, Съвременни материали и технологии в архитектурата, Теория и история на архитектурата, Градоустройство и изобразително изкуство, Контекст и реконструкция, Паркоустройство и озеленяване; тренингови курсове. През третата и четвъртата година се изучават аудиторни, извънаудиторни и тренингови курсове. В десети семестър обучението в програмата се разклонява в три специализации: Урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране; Архитектура на сгради и комплекси; Архитектурно и урбанистично наследство. Практическото обучение включва разработване на проекти, самостоятелни работи и практики в архитектурно бюро, работа в Ателието по архитектура на НБУ. Обучението завършва със задължителна практика. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция. Студентите получават знания в областта на урбанистичното планиране и проектиране на градските пространства и сгради, нормативната уредба в проектирането и устройственото планиране, както и умения за практикуването на професията архитект. Завършилите програмата могат да работят в архитектурни бюра, в държавния и частния сектор, както и на свободна практика в областта на проучването и проектирането на сгради.

Гражданска и корпоративна отговорност::
Директор на програмата (I част): гл. ас. д-р Николай Радулов,

корпус 2, офис 202, тел. 02/ 8110 272, nradulov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Глобалният свят, Основи на правото, Политология; тренингови и уводни курсове – Общество и човешка сигурност, Теории и практики в сигурността, Общуване и разпознаване на значенията, Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред, Международни организации в сигурността, Цивилизации, религии и сигурност и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в Народно събрание, Министерски съвет, Академия на МВР, ВА „Г. С. Раковски”, Главна дирекция „Жандармерия“ – Национална служба „Полиция“ – МВР, други държавни и частни структури насигурността, областни и общински администрации и др. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Полша, Румъния, Ирландия и Италия. Студентите получават знания в областта на институционалните и правните системи на сигурността в публичния и частния сектор и механизмите на тяхното функциониране, както и умения за организиране на дейностите по защита на сигурността; лидерски умения в защита на интересите на гражданите и обществените интереси. Завършилите програмата могат да работят като експерти в държавни и частни структури на сигурността, областните и общинските администрации, в неправителствените организации.

Пластични изкуства::
Директор на програмата (І част): гл. ас. д-р Ралица Мирчева,

корпус 2, офис 511, тел. 02/8110 511, rmircheva@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Въведение в археологията; тренингови или уводни курсове като – Основи на графиката и илюстрацията, Основи на рисунката, Основи на живописта, Основи на пластичните форми, Въведение в керамиката и стъклото, Въведение в графиката и илюстрацията, Въведение в сценографията, Въведение в приложната графика, Рисуване, Пластика, Компютърна обработка на рисунки и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва самостоятелни проекти, участия в изложби и конкурси, работа в учебните зали и ателиета по керамика, стъкло, графика и графични техники, живопис, компютърна графика, мултимедийни и дигитални технологии в НБУ. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция, Полша, Чехия. Студентите получават знания в областта на историята и теорията на изкуството, технологични специфики, компютърна графика, дигитални и мултимедийни технологии, както и умения да проектират и създават художествени произведения в областта на графиката – да илюстрират книги и да оформят художествено печатни произведения. Завършилите програмата могат да работят като художници-проектанти в специализирани фирми, както и на свободна практика.

Бизнес администрация::
Директор на програмата (І част): гл. ас. д-р Надежда Димова,

корпус 2, офис 603, тел. 02/8110 603, n.dimova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; тренингови или уводни курсове като – Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажантска програма “Академия Българска бизнес мрежа” в направления “Маркетинг”, “Проекти” и “Бизнес развитие”, “Продажби” и “Управление на човешките ресурси”, практики във фирми към Асоциация Българска бизнес мрежа. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия. Студентите получават знания за управлението на бизнес организациите и намиране на концептуални средства за анализ и оценка на мениджърски решения, както и умения за разработване на стратегии, свързани с ефективното управление на стопанската дейност и необходими за вземането на стратегически управленски решения. Завършилите програмата могат да работят в частния и обществения сектор на икономиката: във фирми, банки, застрахователни компании, пенсионно-осигурителни дружества, инвестиционни фондове, в държавната и общинската администрация.

Маркетинг::
Директор на програмата (І част): гл. ас. д-р Надежда Димова,

корпус 2, офис 603, тел. 02/8110 603, n.dimova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; тренингови или уводни курсове като – Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажантска програма “Академия Българска бизнес мрежа” в направления “Маркетинг”, “Проекти” и “Бизнес развитие”, “Продажби” и “Управление на човешките ресурси”, практики във фирми към Асоциация Българска бизнес мрежа. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия. Студентите получават знания за разработване на маркетингови стратегии за развитие на фирмените дейности, както и умения за използване на съвременни методи за маркетингови проучвания, за реализиране на маркетингови програми и решаване на икономически проблеми на фирмите и бизнес организациите. Завършилите програмата могат да работят като маркетолози в отдели по маркетинг, търговски звена, отдели за реклама и РR, както и като съветници-експерти и консултанти в различни учреждения и органи за управление на националния бизнес.

Финанси::
Директор на програмата (І част): гл. ас. д-р Надежда Димова,

корпус 2, офис 603, тел. 02/8110 603, n.dimova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; тренингови или уводни курсове като – Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажантска програма “Академия Българска бизнес мрежа” в направления “Маркетинг”, “Проекти” и “Бизнес развитие”, “Продажби” и “Управление на човешките ресурси”, практики във фирми към Асоциация Българска бизнес мрежа. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия. Студентите получават знания в областта на фирмените и публичните финанси, финансовия мениджмънт, бюджетите на публичната власт и оптималното им финансиране с данъци и такси, за парите, банките и кредита; за застраховането и социалното осигуряване; за инвестициите и капиталовия пазар; за международните финанси, анализа на финансовия риск, бизнес оценяването, както и умения, необходими за работа в сложната и динамична финансова среда.
Завършилите програмата могат да работят в частния и публичния сектор на икономиката: във фирми, банки, застрахователни, осигурителни и инвестиционни дружества и компании, на организирания капиталов пазар, в звена на местната, държавната и европейската финансова администрация; могат да бъдат представители на фирми, съветници-експерти и консултанти в специализирани консултантски компании или отдели.

Туризъм::
Директор на програмата (I част): гл. ас. д-р Надежда Димова,

корпус 2, офис 603, тел. 02/8110 603, n.dimova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Статистика, Основи на правото, Обща социология; тренингови и уводни курсове – Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски фирми. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия. Студентите получават знания за икономическите принципи и закони, характеристиките и закономерностите на развитие на туристическата индустрия, както и умения за организация и управление на туристическата фирма в областта на хотелиерството, ресторантьорството и посредническата дейност.
Завършилите програмата могат да работят в туристически фирми с различни профили на дейност, както и в държавни, общински и неправителствени организации в сферата на туризма.

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството – на български език::
Директор на програмата (I част): преп. Славянка Стамова,

к.к. Албена, хотел „Маастрихт“, стая 301, 0579/62023, sstamova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование с интензивно изучаване на два чужди езика – френски и немски; аудиторни лекционни курсове в областта на хотелиерството и ресторантьорството, мениджмънта на туристическото предприятие, бизнес планирането, информационните системи за резервации и настаняване, икономиката на туризма. През третата и четвъртата година обучението е организирано в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Студентите провеждат четири практики в учебния ресторант към програмата и два задължителни учебни стажа извън учебната база – в България и в чужбина. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция. Студентите получават знания за действащите стандарти и съвременните технологии в хотелиерството и ресторантьорството, както и умения да управляват хотели и ресторанти.
Завършилите програмата могат да работят като мениджъри в туристическия бизнес, в представителства на чужди туроператори, международни вериги. Обучението се провежда в курортен комплекс Албена.

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството – на френски език::
Директор на програмата (I част): преп. Славянка Стамова,

к.к. „Албена”, хотел „Маастрихт”, стая 301, 0579/62023, sstamova@nbu.bg

Обучението в програмата е на френски език. През първите две години обхваща курсове по общо образование с интензивно изучаване на два чужди езика – английски и руски; аудиторни лекционни курсове в областта на хотелиерството и ресторантьорството, мениджмънта на туристическото предприятие, бизнес планирането, информационните системи за резервации и настаняване, икономиката на туризма; извънаудиторни учебни форми. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Студентите провеждат четири практики в учебния ресторант към програмата и два задължителни учебни стажа извън учебната база – в България и в чужбина. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция. Студентите получават знания за действащите стандарти и съвременните технологии в хотелиерството и ресторантьорството, на националния и международния туристически пазар, както и умения да управляват хотели и ресторанти.
Завършилите програмата могат да работят като мениджъри в туристическия бизнес, в представителства на чужди туроператори, в международни вериги. Обучението се провежда в курортен комплекс Албена.

Бизнес администрация – ДО*::
Директор на програмата (І част): гл. ас. д-р Кристиян Хаджиев,

корпус 2, офис 207, тел. 02/8110 277, khadjiev@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; тренингови или уводни курсове като – Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажантска програма “Академия Българска бизнес мрежа” в направления “Маркетинг”, “Проекти” и “Бизнес развитие”, “Продажби” и “Управление на човешките ресурси”, практики във фирми към Асоциация Българска бизнес мрежа. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия. Студентите получават знания за управлението на бизнес организациите и намиране на концептуални средства за анализ и оценка на мениджърски решения, както и умения за разработване на стратегии, свързани с ефективното управление на стопанската дейност и необходими за вземането на стратегически управленски решения.
Завършилите програмата могат да работят в частния и обществения сектор на икономиката: във фирми, банки, застрахователни компании, пенсионно-осигурителни дружества, инвестиционни фондове, в държавната и общинската администрация.

Маркетинг – ДО*::
Директор на програмата – ДО* (І част): гл. ас. д-р Кристиян Хаджиев,

корпус 2, офис 207, тел. 02/8110 277, khadjiev@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; тренингови или уводни курсове като – Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажантска програма “Академия Българска бизнес мрежа” в направления “Маркетинг”, “Проекти” и “Бизнес развитие”, “Продажби” и “Управление на човешките ресурси”, практики във фирми към Асоциация Българска бизнес мрежа. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия. Студентите получават знания за разработване на маркетингови стратегии за развитие на фирмените дейности, както и умения за използване на съвременни методи за маркетингови проучвания, за реализиране на маркетингови програми и решаване на икономически проблеми на фирмите и бизнес организациите.
Завършилите програмата могат да работят като маркетолози в отдели по маркетинг, търговски звена, отдели за реклама и РR, както и като съветници-експерти и консултанти в различни учреждения и органи за управление на националния бизнес.

Финанси – ДО*::
Директор на програмата (І част): гл. ас. д-р Кристиян Хаджиев,

корпус 2, офис 207, тел. 02/8110 277, khadjiev@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; тренингови или уводни курсове като – Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Стопанска история, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажантска програма “Академия Българска бизнес мрежа” в направления “Маркетинг”, “Проекти” и “Бизнес развитие”, “Продажби” и “Управление на човешките ресурси”, практики във фирми към Асоциация Българска бизнес мрежа. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия. Студентите получават знания в областта на фирмените и публичните финанси, финансовия мениджмънт, бюджетите на публичната власт и оптималното им финансиране с данъци и такси, за парите, банките и кредита; за застраховането и социалното осигуряване; за инвестициите и капиталовия пазар; за международните финанси, анализа на финансовия риск, бизнес оценяването, както и умения, необходими за работа в сложната и динамична финансова среда.
Завършилите програмата могат да работят в частния и публичния сектор на икономиката: във фирми, банки, застрахователни, осигурителни и инвестиционни дружества и компании, на организирания капиталов пазар, в звена на местната, държавната и европейската финансова администрация; могат да бъдат представители на фирми, съветници-експерти и консултанти в специализирани консултантски компании или отдели.

Информатика::
Директор на програмата (I част): гл. ас. д-р Мартин Иванов,

корпус 2, офис 610, тел. 02/8110 610, m.ivanov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Математика, Основи на информатиката, Статистика; тренингови и уводни курсове – Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Операционни системи, Обектно-ориентирано програмиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва работа в HP лабораторията, Лабораторията по информатика на НБУ, както и стажове във фирми за производство на софтуер, IT отдели. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Франция, Белгия, Германия. Студентите получават знания за теоретичните основи на информатиката, владеят няколко езика за програмиране и могат да ползват различни платформи и технологии за разработка на софтуер; да съставят информационни модели и да разработват и администрират информационни системи.
Завършилите програмата могат да работят в софтуерното производство и в информационното осигуряване в различни институции.

Мрежови технологии – на английски език::
Директор на програмата (I част): ас. Филип Андонов,

корпус 2, офис 611, тел. 02/8110 611, fandonov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; аудиторни лекционни курсове като Въведение в програмирането (C++), Въведение в компютърните системи, Обектно ориентирано програмиране (C++), Основи на мрежите, Структури от данни, Операционни системи, Глобални мрежи, Бази от данни и SQL и др.; извънаудиторни учебни форми – проекти по програмиране, бази от данни, мрежови алгоритми, самостоятелни работи. През третата и четвъртата година програмата предлага специализиращи модули – „Мрежово администриране“, „Мрежово програмиране“. Практическото обучение включва работа в HP лабораторията, Лабораторията по информатика на НБУ, както и стажове във фирми за производство на софтуер и IT отдели. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Франция, Белгия и Германия. Студентите получават знания за проектиране на компютърни мрежи, информационни системи и бази данни, както и умения да управляват, инсталират, тестват и администрират локални и глобални мрежи; могат да проектират и разработват софтуерни приложения, да програмират приложения в интернет.
Завършилите програмата могат да работят в телекомуникационни компании, софтуерни компании и организации, изискващи мрежова поддръжка и управление.

Мултимедия и компютърна графика::
Директор на програмата (I част): ст. ас. Йоана Минкова,

корпус 2, офис 618, тел. 02/8110 618, cst@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Математика, Основи на информатиката, Статистика; тренингови и уводни курсове – Програмиране на С++, Език за програмиране Java, Операционни системи, Въведение в компютърните архитектури, Въведение в компютърните комуникации и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва работа в университетските компютърни лаборатории и специализирани учебни зали. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия, Франция и Белгия. Студентите получават знания за принципите на структурното и обектно ориентираното програмиране, както и умения за създаване на мултимедийни продукти в различни приложни области и за разработване на проекти с използване на компютърна графика, анимация и ефекти, както и умения за компютърно художествено проектиране и оформяне на медийни и мултимедийни среди. Завършилите програмата могат да работят в телевизионни и мултимедийни центрове, студиа за уеб- и постпродукция, рекламни и издателски къщи.

История::
Директор на програмата (I част): ас. Живко Лефтеров,

корпус 2, офис 205, тел. 02/8110 275, jlefterov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – История на България, Историческото познание, Въведение в археологията; тренингови и уводни курсове – Историята и нейните извори, Историята и нейните интерпретатори, Класическа Античност, Зараждането на модерния свят, Балканите в съвременния свят и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва семинари, теренни проучвания, археологически разкопки, пътуващи семинари, работа в Центъра за документи и архивни фондове на НБУ. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Белгия, Великобритания, Полша. Студентите получават знания за историческите процеси и развитието на обществата, както и умения да изследват и анализират исторически извори и архивни документи, да интерпретират паметници на културно-историческото наследство.
Завършилите програмата могат да работят в обществени, исторически и културни институции, архиви, училища, медии, музеи.

Изкуствознание и артмениджмънт::
Директор на програмата (І част): ас. Росица Гичева,

корпус 2, офис 612, тел. 02/8110 612, r.gicheva@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия; тренингови или уводни курсове като – Анализ и изследване на художествена творба, Изкуството на България в балкански контекст, Култура и цивилизация, Изкуство и култура на древния свят, Изкуство и култура на модерното и постмодерното време и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в художествени галерии, в археологически и исторически музеи. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в във Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Полша. Студентите получават знания за историята на българското и световното културно наследство, както и умения да организират и управляват дейността на структури в областта на културата, да организират изложби в страната и в чужбина, да извършват експертни оценки на произведения на изкуството, да изследват и опазват българското и световното културно наследство.
Завършилите програмата могат да работят в галерии, антиквариати, музеи, медии, редакции, издателства, фондове, читалища.

Древна балканистика (Тракология)::
Директор на програмата (І част): ас. Росица Гичева,

корпус 2, офис 612, тел. 02/8110 612, r.gicheva@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция във визуалните изкуства, Историческото познание, Култура и семиотика, Антропология, Митология и религия; тренингови или уводни курсове като – Предмет – атрибут – експонат (въведение в мениджмънта на културното наследство), Художествени модели на Древността, Културата на Древна Гърция, Мениджмънт в музей – информационни системи, Антична митология и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в археологически и исторически музеи, ателиета по реставрация, участие в археологически разкопки. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в във Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Полша. Студентите получават знания за историята на културно наследство, както и умения да организират и управляват структури в областта на културата, да организират изложби в страната и в чужбина, да извършват експертни оценки на произведения на изкуството, да популяризират художественото наследство на траките.
Завършилите програмата могат да работят в галерии, антиквариати, музеи, медии, редакции, издателства, фондове, читалища, държавната и общинската администрация, както и в туристически фирми.

Кино и телевизия::
Директор на програмата (I част): гл. ас. Румяна Стефанова,

корпус 1, офис 408, тел. 02/8110 408, rstefanova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства; тренингови и уводни курсове – Основни компоненти на изображението, Въведение във филмовата и телевизионната режисура, Основни принципи на монтажа, Сценарият – от замисъла до реализацията, История на световното кино и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва практики в Университетския филмов център, Киноклуб на НБУ, участие в художествени проекти. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Чехия. Студентите получават знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в киното и телевизията, както и умения да използват съвременни цифрови технологии при изработване на филмова и телевизионна продукция. Завършилите програмата могат да работят в телевизии, студиа за визуални ефекти в киното и телевизията, на свободна практика, в екипите на независими продуценти.

Реклама::
Директор на програмата (I част): ас. Даниела Кадийска,

корпус 1, офис 408, тел. 02/8110438, dkadiiska@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства; тренингови и уводни курсове – Увод в рекламата, Комуникативни умения, Драматургия в рекламата, Интегрирани маркетингови комуникации, Фотографията в рекламата, Компютърни графични средства в рекламата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва работа в специализираните учебни зали на НБУ, участие в проекти и изложби. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Чехия. Студентите получават знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на рекламата, както и умения за създаването на рекламен продукт.
Завършилите програмата могат да работят в рекламни агенции, издателски къщи, студиа, в отделите по реклама на различни организации.

Анимационно кино::
Директор на програмата (I част): Севина Иванова,

корпус 1, офис 408, тел. 02/8110 408, sivanova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства; тренингови и уводни курсове – Въведение в драматургията, Въведение в анимацията, Класическа анимация, Анимационен типаж, Бързи скици, шарж, етюд и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва работа в Лабораторията по анимационно кино на НБУ, студиа за аудио- и видеопродукция, участие в художествени проекти. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия и Чехия. Студентите получават знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на анимацията, както и умения да работят с 2D и 3D анимация и компютърни графични продукти, да разработват анимационен типаж, декор и сториборд, постановка на анимационни филми.
Завършилите програмата могат да работят в телевизии, студиа за визуални ефекти, анимационни студиа, издателски къщи, като артисти на свободна практика, в екипите на независими продуценти.

Фотография::
Директор на програмата (I част): Силвия Иванова,

корпус 1, офис 408, тел. 02/8110 408, silviaiva@abv.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства; тренингови и уводни курсове – Въведение във фотографията, Въведение във фотографската практика, Рекламна и художествена фотография, Компютърнa обработка на фотоизображения – фотоколаж, История на фотографското изкуство и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва работа в Лабораторията по фотография на НБУ, участие в художествени проекти. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия и Чехия. Студентите получават знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на фотографията, както и умения да създават фототворби с високи художествени качества.
Завършилите програмата могат да работят в телевизии, студиа за визуални ефекти, фотографски студиа, издателски къщи, рекламни агенции, медии.

Графичен дизайн::
Директор на програмата (I част): Красимир Иванов,

корпус 1, офис 408, тел. 02/8110 438, k.ivanov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства; тренингови и уводни курсове – Форма и пространство, Въведение в графичния дизайн, Компютърно създава- не и обработка на изображения, Компютърни средства за графичен дизайн, Етюд и портрет и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва работа в Лабораторията по графичен дизайн на НБУ, участие в художествени проекти. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия и Чехия. Студентите получават знания в областта на визуалните изкуства и етапите на творческия процес в областта на графичния дизайн, както и умения да разработват тотал-графичен дизайн на фирмена реклама, дизайн на информационни носители, пространствено и графично проектиране на търговски и културни обекти, уебдизайн, видеографика и реклама; да работят с 2D и 3D компютърни графични продукти. Завършилите програмата могат да работят в студиа по графичен дизайн, рекламни агенции, издателски къщи, като дизайнери на свободна практика.

Психология::
Директор на програмата (I част): гл. ас. д-р Георги Петков,

корпус 1, офис 414А, тел. 02/8110 414 , gpetkov@cogs.nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Статистика, Човешкият мозък, Философия на науката; тренингови и уводни курсове – Основи на психологията, Експериментална психология, История на психологията, Въведение в когнитивна наука, Психология на личността и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва работа в специализираните лаборатории на НБУ – Лаборатория по експериментална психология, Лаборатория по невронауки, Лаборатория по изследване на ползваемостта, Изследователска лаборатория по когнитивно развитие, Изследователска лаборатория по когнитивна роботика и изкуствени когнитивни системи, участие в Лятната школа по когнитивна наука, както и стажове в училища, болници, консултативни агенции, отдели по човешки ресурси, фондации, социални домове. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Полша, Германия, Унгария, Словения, Хърватска, Австрия. Студентите получават знания в областта на основните клонове на психологическата наука, различните области на съвременната психология, психиката на човека и на човешките общности, както и умения за интерпретация на данни от емпирични изследвания, за прилагането на подходящи методи за психологическа диагностика, прогностика и консултиране, за специализирана психологическа работа в различни области на социалната практика.
Завършилите програмата могат да работят в училища, здравни заведения, отдели по човешки ресурси, изследователски институти.

Масови комуникации::
Директор на програмата (I част): ст. ас. д-р Росен Стоянов,

корпус 2, офис 709, тел. 02/ 8110 698, rossenstoyanov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Политология, Увод в социалната психология, Обща история на изобразителното изкуство; тренингови и уводни курсове – Въведение в комуникационните теории, Въведение в политическите комуникации, Основи на маркетинга, Правни основи на масовите комуникации, Медийна грамотност, Литература, текст, разбиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва Лятна школа по масови комуникации, работа към вестника на НБУ – „Университетски дневник”, практики в Съвета за електронни медии, печатни, електронни и интернет медии, агенции по връзки с обществеността. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Турция, Италия, Холандия, Великобритания. Студентите получават знания в областта на медиязнанието, теориите на комуникациите и връзките с обществеността, както и умения за журналистическа дейност в медиите, изследване и анализ в информационното общество.
Завършилите програмата могат да работят в медии, агенции за връзки с обществеността и рекламни фирми; в отделите по комуникации на различни институции.

Обща и приложна биология::
Директор на програмата (I част): гл. ас. д-р Илия Пенджуров,

корпус 2, офис 210, тел. 02/8110 380, penjurov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата –Биология, Биологична антропология, Човешкият мозък; тренингови и уводни курсове – Анатомия на човека, Физиология на човешкия организъм, Основи набиоинформатиката, Геотехнологии, Биомедицинска култура др. През третата и четвъртата година обучението се организирана в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва участие в семинари, стаж в научноизследователски лаборатории, практики в звена от системата на здравеопазването. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия и Германия. Студентите получават знания в областта на биомедицината и здравеопазването, промените в биоуправлението на човешкия организъм и неговите болестни състояния, както и умения за модерни методи и средства при управление на общественото здраве на локално и регионално ниво; за вземане на управленски решения по проблеми, свързани с опазване на околната среда, структурата и опазването на биосферата и нейните биотични и абиотични компоненти. Завършилите програмата могат да работят в неправителствени здравни организации, регионални администрации и държавни агенции, болнични и здравни заведения.

Музика::
Директор на програмата (І част): Ермила Швайцер,

корпус 1, офис: 504А, тел. 02/ 8110 555, eschweizer@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Композиция в музикалното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Култура и семиотика, Човешката култура; тренингови или уводни курсове като – Пеене/инструмент/танц, Музикални елементи и солфеж (нотно-четивна техника), Облигатен инструмент/Съпровод, Камерна музика/оркестър, Музикални елементи и солфеж (интониране), Музиката от древността до барока, Структура и развитие на българските фолклорни изкуства, Исторически танци, Компютри и музика, Моделиране и дигитализиране на творческия процес и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва практики в оперни театри, оркестри, музикални къщи, камерни състави, училища по изкуства, телевизии, медии, участие майсторски класове, вокална формация, Фолк-джаз формация и др. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Полша, Гърция, Турция, Австрия, Италия, Финландия, Испания, Швейцария. Студентите получават знания в областта на теорията и историята на музиката, инструментознанието, музикалния анализ и полифонията, интерпретацията, както и умения да владеят инструментални, вокални, актъорски техники, да музицират в камерни и оркестрови състави.
Завършилите програмата могат да работят в оркестри, опери, театри, медии, организации в областта на музикално-сценичните изкуства.

Науки за земята и алтернативни енергии::
Директор на програмата (І част): доц. д-р Ботьо Захаринов,

корпус 2, офис 207, тел. 02/8110 277, bzaharinov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Биология, Математика Глобалният свят, Въведение в археологията, Философия на науката, Обща история на изобразителното изкуство; тренингови или уводни курсове като – Специална физика, Астрономия, Геология и петрология, Природни ресурси и природоползване, Екологично законодателство и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва теренни практики, работа в Лабораторията по гемология и Лабораторията по природни бедствия и рискове, институти по космически изследвания, геофизика и др. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Гърция, Шотландия. Студентите получават знания в областта на науките за Земята, екологията и управлението на екологичната среда, както и умения да извършват комплексно геоинженерно планиране на природните ресурси и новите алтернативни енергии, да извършват проучвания на подземни води.
Завършилите програмата могат да работят като експерти и мениджъри при антисеизмично строителство, да изготвят метеорологични прогнози, да извършват мониторинг на замърсените води, въздух и почви, да извършват оценка на риска от природни и антропогенни катастрофи; да изготвят геоинженерни проекти за ефективно използване на природните ресурси и изчерпаемите енергийни източници, както и да проектират прилагането на нови алтернативни видове енергии и енергоносители.

Екология и управление на околната среда::
Директор на програмата (І част): гл. ас. д-р Надя Маринова,

корпус 2, офис 207, тел. 02/8110 278, nmarinova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Биология, Математика Глобалният свят, Въведение в археологията, Философия на науката, Обща история на изобразителното изкуство; тренингови или уводни курсове като – Обща химия, Развитие на биосферата, Екологична информация и органи на управление, Климатология и метеорология, Природни ресурси и природоползване и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва практики и стажове в регионални и национални административни структури: министерства, общини и агенции; теренни практики, теренни изследвания, работа в специализирани лаборатории. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Гърция, Шотландия. Студентите получават знания в областта на екологията, климатологията, природните бедствия и аварии, опазване и управление на околната среда, както и умения да разработват и управляват проекти в областта на екологията и управлението на околната среда.
Завършилите програмата могат да работят като експерти и мениджъри в екологични отдели и организации.

Науки за земята и алтернативни енергии – ДО*::
Директор на програмата (І част): доц. д-р Ботьо Захаринов,

корпус 2, офис 207, тел. 02/8110 277, bzaharinov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Биология, Математика Глобалният свят, Въведение в археологията, Философия на науката, Обща история на изобразителното изкуство; тренингови или уводни курсове като – Специална физика, Астрономия, Геология и петрология, Природни ресурси и природоползване, Екологично законодателство и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва теренни практики, работа в Лабораторията по гемология и Лабораторията по природни бедствия и рискове, институти по космически изследвания, геофизика и др. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Гърция, Шотландия. Студентите получават знания в областта на науките за Земята, екологията и управлението на екологичната среда, както и умения да извършват комплексно геоинженерно планиране на природните ресурси и новите алтернативни енергии, да извършват проучвания на подземни води.
Завършилите програмата могат да работят като експерти и мениджъри при антисеизмично строителство, да изготвят метеорологични прогнози, да извършват мониторинг на замърсените води, въздух и почви, да извършват оценка на риска от природни и антропогенни катастрофи; да изготвят геоинженерни проекти за ефективно използване на природните ресурси и изчерпаемите енергийни източници, както и да проектират прилагането на нови алтернативни видове енергии и енергоносители.

Екология и управление на околната среда – ДО*::
Директор на програмата (І част): гл. ас. д-р Надя Маринова,

корпус 2, офис 207, тел. 02/8110 278, nmarinova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Биология, Математика Глобалният свят, Въведение в археологията, Философия на науката, Обща история на изобразителното изкуство; тренингови или уводни курсове като – Обща химия, Развитие на биосферата, Екологична информация и органи на управление, Климатология и метеорология, Природни ресурси и природоползване и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва практики и стажове в регионални и национални административни структури: министерства, общини и агенции; теренни практики, теренни изследвания, работа в специализирани лаборатории. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Португалия, Гърция, Шотландия. Студентите получават знания в областта на екологията, климатологията, природните бедствия и аварии, опазване и управление на околната среда, както и умения да разработват и управляват проекти в областта на екологията и управлението на околната среда. Завършилите програмата могат да работят като експерти и мениджъри в екологични отдели и организации.

Български език и литература::
Директор на програмата (I част): гл.ас. д-р Йордан Ефтимов,

корпус 1, офис 112, тел. 02/8110 112, yeftimov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Наука за езика, Наука за литературата, Историческото познание; тренингови и уводни курсове – Писатели. Журналисти. Хуманитаристи, Български фолклор, Творческо писане, Литературната и културната памет, Старобългарски език и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в печатни и електронни медии, издателства, книжни борси, книгоразпространителски мрежи и училища, във вестника на НБУ – „Университетски дневник”. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия. Студентите получават знания за основни автори, теми, произведения и жанрове в българската и световната литература; за литературния, културния и езиковия процес в съвременното българско общество, както и умения за работа по създаване на литературни и журналистически текстове, за редакция на текст, за разбиране и тълкуване на литературни, културни и езикови явления, за маркетинг и реклама на книги и периодични издания. Завършилите програмата могат да работят в печатните, електронните и интернет медии, в областта на книгоиздаването и книгоразпространението, във всички степени на българското училище (след обучение в специален квалификационен модул).

Политически науки” – на български език::
Директор на програмата (I част): Петър Николов,

корпус 2, офис 601, тел. 02/8110 601, pnikolov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Политология, Основи на правото, Обща социология; тренингови и уводни курсове – История на политическите идеи през ХIХ век, История на политическите идеи през ХХ век, Политическа социология, Политическа антропология, Политическа икономия и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в регионални и национални държавни и неправителствени структури – кметства, общини, министерства, агенции, Център за европейски, бежански, миграционни и етнически изследвания на НБУ и др. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Белгия, Италия, Швейцария, Франция, Испания, Кипър, Германия, Турция, Полша. Студентите получават знания за основните понятия, категории и теоретични школи на политическите науки, както и умения за основните подходи в изследванията на обществото и политиката; за организиране на политически кампании, разработване на политически документи, стратегии, програми, платформи.
Завършилите програмата могат да работят в държавната администрация, в политически партии, международни изследователски организации.

Политически науки – на френски език::
Директор на програмата (I част): ас. Катя Христова,

корпус 2, офис 601, тел. 02/8110 601, khristova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование и аудиторни лекционни курсове като – Въведение в политическата наука, Политически системи, Политическа история на Франция в ново и най-ново време, Политическа икономия, Политика и образование, Политически дискурс на френски език, Анализ на политическите партии, Политическо поведение, Конфликти и институции и др. През третата и четвъртата година програмата предлага специализиращи модули – „Европеистика“ и „Международни отношения“. Практическото обучение включва стажове в регионални и национални държавни и неправителствени структури – кметства, общини, министерства, агенции, Център за европейски, бежански, миграционни и етнически изследвания на НБУ и др.
Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Белгия, Италия, Швейцария, Франция, Испания, Кипър, Германия, Турция, Полша. Студентите получават знания за основните понятия и категории на политологията, включително съответствията им на френски език; познават теоретичните школи на политическата наука и специфичните черти на политологията във франкофонските страни, както и умения да прилагат основните подходи в изследванията на обществото и политиката; за организиране на политически кампании, разработване на политически документи, стратегии, програми, платформи.
Завършилите програмата могат да работят в международни правителствени и неправителствени организации, външнополитически ведомства, в държавната администрация, политически партии, изследователски организации.

Политически науки – на английски език::
Директор на програмата (I част): Лилия Колова,

корпус 2, офис 204, тел. 02/8110 694, lkolova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование и аудиторни лекционни курсове в областта на различните политически науки, международните отношения и тяхната свързаност с дисциплини като социологията, социалната антропология и икономиката. Програмата е на английски език и в нея участват както видни учени и преподаватели, така и представители на политическата практика. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извън аудиторни учебни форми. Практическото обучение включва работа в сферата на публичната политика и международните отношения, стажове в регионални и национални държавни и неправителствени структури – кметства, общини, министерства, агенции, Център за европейски, бежански, миграционни и етнически изследвания на НБУ и др.
Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Белгия, Италия, Швейцария, Франция, Испания, Кипър, Германия, Турция, Полша. Студентите получават знания за основните понятия и категории на политологията, включително съответствията им в англоезичните страни; познават теоретичните школи на политическата наука и специфичните черти на политологията в англоезичните страни, както и умения да прилагат основните подходи в изследванията на обществото и политиката; за организиране на политически кампании, разработване на политически документи, стратегии, програми, платформи.
Завършилите програмата могат да работят в международни правителствени и неправителствени организации, външнополитически ведомства, в държавната администрация, политически партии, неправителствения сектор, изследователски организации.

Право – Магистърска програма::
Директор на програмата (I част): ст. ас. д-р Силвия Цонева,

корпус 1, офис 412, тел. 02/8110 432, stsoneva@nbu.bg

Програмата е съобразена с държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалност „Право“ и съчетава теоретични и приложни курсове в областите на публичното и частното право. Обучението в програмата е петгодишно и включва курсове по общо образование, аудиторните лекционни курсове като – Обща теория на правото, История на българската държава и право, Конституционно право, Римско частно право, Администрация на правозащитните органи, Сравнително конституционно право, Гражданско право, Административно право и административен процес, Административно правосъдие, Правен режим на кадастъра, Вещно право, Финансово право, Семейно право и др.; упражнения към курсовете; избираеми аудиторни лекционни курсове в областта на общата теория на държавата, правната социология, философията на правото, нормотворчество, парламентарното право, полицейското право, авторското право, медицинското право, бежанското право и др.; извънаудиторните учебни форми, които включват самостоятелни работи във всички основни отрасли на правото, стаж в община, съд и прокуратура. Практическото обучение включва участие в симулативни учебни съдебни процеси в НБУ, стажове в национални и европейски съдебни структури. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия. Студентите получават знания в областта на правото, съвременните принципи на правото на Европейския съюз, както и умения за специфичното прилагане на основните принципи на правото в отделните негови отрасли, умения да отговарят на специфичните въпроси на правоприлагането в областта на публичното и частното право, да имат правно мислене и критерии при решаването на конкретни казуси от практиката.
Завършилите програмата могат да работят като юристи и юрисконсулти в централните и териториалните държавни органи, в органите на местното самоуправление и местната администрация, в търговски дружества, в кооперации, в неправителствени организации, във фондации и др. Завършилите могат да кандидатстват и да се реализират като съдии, прокурори, следователи, нотариуси и адвокати.

Администрация и управление::
Директор на програмата (I част): гл. ас. д-р Мариана Димитрова,

корпус 2, офис 212, 02/ 8110 282, m.dimitrova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Държавно и публично управление, Основи на правото, Основи на информатиката; тренингови и уводни курсове – Социология и психология на управлението, Информационни продукти в публичната администрация и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва практики и стажове в Народно събрание, Министерски съвет, министeрства, агенции, Програма за развитие на ООН, областни и общински администрации, неправителствени организации. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Полша, Румъния, Ирландия и Италия. Студентите получават знания за цялостната нормативна база на публичния сектор и за системите за управление на дейности, осъществявани от администрацията, както и умения за прилагането на законите и нормативната база в административната среда, да работят със съвременни информационни технологии, да подготвят и реализират национални и международни проекти в европейска административна среда.
Завършилите програмата могат да работят в Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерства и агенции, областни и общински администрации, в различни административни структури.

Ориенталистика::
Директор на програмата (I част): ас. Неделя Китаева,

корпус 1, офис 406, тел. 02/8110406, nkitaeva@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Наука за езика, Наука за литературата, Човешката култура; тренингови и уводни курсове – Практически арабски/турски език, Практическа арабска/турска граматика, Превод и коментар на текстове, Увод в арабо-мюсюлманската литература, Превод на публицистичен текст и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в посолства на източни държави в България. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Сирия, Египет, Кувейт и Турция. Студентите получават знания в областта на езика, културата, философията, религията и литературата на съответната област, както и умения да работят с един ориенталски език, да правят писмен и консекутивен превод на съответния език, да извършват консултативна и преводаческа дейност в различни учреждения, организации и фирми. Завършилите програмата могат да работят като специалисти в държавни и частни учреждения, посолства и министерства, свързани с приложението на съответния език, да се реализират успешно в сферата на международния туризъм, журналистиката и др.

Египтология::
Директор на програмата (I част): гл. ас. д-р Емил Бузов,

корпус 1, офис 406, тел. 02/8110 406, ebuzov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Историческото познание, Наука за езика, Митология и религия; тренингови и уводни курсове – Класически египетски език, История на Древния изток, Увод в средноегипетската култура, Увод в литературата на Древния изток, Увод в културата на Древния Египет и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва ежегоден пътуващ семинар до Египет, публикации в изследователското списание Journal of Egyptological Studies. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Египет. Студентите получават знания в областта на древноегипетската култура, историята и религията на Древен Египет; познават всички фази на древноегипетския език; познават основните литературни произведения на Древен Египет, както и умеят да превеждат и изследват самостоятелно древноегипетски текстове. Завършилите програмата могат да работят в научноизследователски институции, музеи и туристически агенции.

Театър::
Директор на програмата (І част): Росица Панайотова-Григорова,

корпус 1, офис 513, тел. 02/8110 513, rpanajotova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Композиция в музикалното изкуство, Култура и семиотика, Митология и религия; тренингови или уводни курсове като – Елементи на актьорската техника по системата на К.С. Станиславски и Л. Гройс, Психофизическа загрявка на актьора, Сценична реч, От звук и жест към образ, Европейска драматургия и съвременни интерпретации и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва работа в Университетски театър “Театър на голия охлюв”, Театрална работилница “Сфумато”, Център за култура и дебат “Червената къща”. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Германия, Гърция, Турция и Холандия. Студентите получават знания за различни методи, теории и практики в сферата на съвременното театрално изкуство, както и умения за съчетаването на широк спектър от взаимно допълващи се гледни точки при решаването на специфичните театрални проблеми. Завършилите програмата могат да работят в могат да работят в областта на театралните изкуства като актьори.

Телекомуникации::
Директор на програмата (I част): инж. Ангел Александров,

корпус 2, офис 708, тел. 02/8110 678, asalexandrov@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Математика, Електроника, Основи на информатиката, Статистика; тренингови и уводни курсове – Увод в телекомуникациите, Основи на числените методи, Основи на далекосъобщителните мрежи, Измервания в електрониката, Електрозахранване на телекомуникационни системи, Основи на икономиката в телекомуникациите и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва упражнения в Лабораторията по телекомуникации на НБУ, както и практики в Български пощи, Сименс, Ериксон, Хуа Уеи, Електрон радиоком, мобилни оператори и др. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в Международния съюз по телекомуникации (ITU – Женева), организации в Гърция и Македония. Студентите получават знания в областта на спътниковите и оптичните преносни системи, цифровата комутация, интернет, радио- комуникациите, съвременното мрежообразуване, поддържането и управлението на телекомуникационни мрежи и системи; както и умения в организацията и управлението на електронни медии; пощенски и куриерски дейности, използващи съвременни информационни и експлоатационни технологии; по мениджмънт в телекомуникациите и пощенските съобщения; в реализирането на изследователски и приложни проекти в областта на телекомуникациите. Завършилите програмата могат да работят в неправителствения сектор на пощите и телекомуникациите, в министерства, агенции, мобилни оператори и други.

Философия::
Директор на програмата (I част): Ася Маркова,

корпус 1, офис 110, тел. 02/ 8110 130, amarkova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Философия на морала, правото и политиката, Обща социология; тренингови и уводни курсове – Проблеми на философията, Основни философски методи, Основен курс по онтология, Основни етически понятия, Класическа и символна логика и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва Лятна школа в сътрудничество с фондация „Фулбрайт”, стажове в училища, издателства и изследователски институти. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция и Германия. Студентите получават знания в областта на историята на философията и основните дисциплини на теоретичната и практическата философия, за най-важните философски проблеми на частно-научното познание; за основните философски теории за обществото, правото и политиката, както и умения за аргументиране и водене на публичен дебат, владеят техники за философски анализ на теоретични и обществени проблеми. Завършилите програмата могат да работят в областта на науката, образованието, медиите, консултантската сфера, издателства, политическите организации, неправителствения сектор, държавната и общинската администрация.

Социология::
Директор на програмата (I част): доц. д-р Мартин Канушев,

корпус 1, офис 110, тел. 02/8110 130, mkanoushev@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Обща социология, Философия на морала, правото и политиката; тренингови и уводни курсове – История на социологическите идеи, Изграждане на социологическите знания, Институции и социална регулация, Социология на всекидневието, Количествени методи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва изследвания в Лабораторията по социология на НБУ, стажове в социологически и маркетингови агенции, областни и общински администрации, неправителствени организации и средства за масово осведомяване. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Франция и Германия. Студентите получават знания в областта на историята на социологията и теорията и методологията на социологическото познание; за основните социологически традиции; за главните теоретични области и актуалните изследователски полета на социологията; за структурните особености на съвременното българско общество, както и умения за прилагане на количествени и качествени методи за анализ; за организиране и провеждане на емпирични социологически изследвания; за използване на съвременни модели при работа със статистическа информация. Завършилите програмата могат да работят в областта на науката, образованието, медиите, агенциите за изследване на общественото мнение, маркетинговия сектор.

Англицистика::
Директор на програмата (I част): гл. ас. д-р Елена Тарашева,

корпус 2, офис 320, тел. 02/8110 320, etarasheva@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Наука за езика, Наука за литературата, Обща психология; тренингови и уводни курсове – Увод в културата на Новия свят, Основни граматични теории, Звуковата система на английския език и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия, Белгия, Франция. Студентите получават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на англоезичните страни, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на английския език; както и умения да извършват писмен и устен превод от и на английски език; да преподават английски език; да анализират съвременните езикови явления. Завършилите програмата могат да работят като преводачи, консултанти, редактори в печатни и електронни медии; в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции; в училища и школи по чужди езици.

Германистика::
Директор на програмата (I част): гл. ас. д-р Елена Савова,

корпус 2, офис 317, тел. 02/ 8110 617, esavova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Наука за езика, Наука за литературата, Обща психология; тренингови и уводни курсове – Увод в културата на немскоезичния свят, Практическа граматика, Писмено изложение и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в преводачески агенции, телевизии и дублажни студиа, туристически агенции, училища и школи по чужди езици и др. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия, Австрия и Швейцария. Студентите получават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на немскоезичните страни; теорията и практиката на превода, дидактиката и методиката на преподаване на немски език; както и умения да извършват писмен и устен превод на немски език; да преподават немски език; да анализират съвременните езикови явления.
Завършилите програмата могат да работят като преводачи и редактори, в печатни и електронни медии, в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции; в книгоиздаването, в училища и школи по чужди езици.

Испанистика::
Директор на програмата (I част): преп. Даниела Контрерас,

корпус 2, офис 320, тел. 02/8110 340, dcontreras@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Наука за езика, Наука за литературата, Обща психология; тренингови и уводни курсове – Увод в историята и културата на Испания, Анализ и разбиране на текст, Езикови умения за общуване и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в преводачески агенции, в телевизии, в държавни организации, в чужди фирми, в туристически агенции, в училища и школи по чужди езици. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Испания. Студентите получават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на Испания и Испаноамерика, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на испански език, както и умения да извършват писмен и устен превод на испански език; да преподават испански език; да анализират съвременните езикови явления.
Завършилите програмата могат да работят като преводачи, консултанти, редактори, в печатни и електронни медии, в министерства и агенции; в международни организации и чуждестранни фирми, в туристически агенции; в книгоиздаването, в училища и школи по чужди езици.

Неоеленистика::
Директор на програмата (I част): гл. ас. д-р Екатерина Григорова,

корпус 2, офис 320, тел. 02/8110 320, egrigorova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Наука за езика, Наука за литературата, Обща психология; тренингови и уводни курсове – Древногръцки митове и легенди, Увод в културата на съвременна Гърция, Стратегии за слушане и устно изразяване и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция. Студентите получават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на Гърция, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на новогръцки език, както и умения да извършват писмен и устен превод на гръцки език; да преподават гръцки език; да анализират съвременните езикови явления.
Завършилите програмата могат да работят в обществени и частни организации като преводачи, консултанти, редактори, в печатни и електронни медии; в министерства и агенции, в международни организации и чуждестранни фирми; в туристически агенции, в книгоиздаването; в училища и школи по чужди езици.

Романистика – френски или италиански език::
Директор на програмата (I част): ст. ас. Петя Петкова,

корпус 2, офис 320, тел. 02/8110 320, pkpetkova@nbu.bg

Обучението в програмата през първите две години обхваща курсове по общо образование; основни научни дисциплини в направлението, в което е програмата – Наука за езика, Наука за литературата, Обща психология; тренингови и уводни курсове – Съвременната езикова комуникация, Франция/Италия – традиции и съвременност и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Практическото обучение включва стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици. Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Белгия, Франция, Италия. Студентите получават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на Франция/Италия, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на френски или италиански език, както и умения да извършват писмен и устен превод на френски или италиански език; да преподават френски или италиански език; да анализират съвременните езикови явления.
Завършилите програмата могат да работят като преводачи, консултанти, редактори, в печатни и електронни медии, в международни организации и чуждестранни фирми, в туристически агенции, в книгоиздаването, в училища и школи по чужди езици.

*ДО – Дистанционно Обучение; Програмата е с дистанционна форма на обучение

Предлаганите бакалавърски програми се излъчват от департаменти в определени научни области. Обучението в бакалавърските програми е със средна продължителност четири години.
През първите две години (бакалавърска програма І част) студентите изучават
общообразователни курсове за умения по български език, чужд език, компютри, спорт и изкуства; общообразователни курсове за знания; двусеместриални курсове по основни научни направления – задължителни и избираеми; уводни и тренингови курсове в областта на програмата. Чуждоезиковото обучение е безплатно. Целта на обучението в бакалавърските програми І част е придобиването на широка образователна подготовка, която да подготви студентите за избраната или друга специализираща област. През третата и четвъртата година (бакалавърска програма ІІ част) обучението в бакалавърската степен включва курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми (част от програмите включват и допълнителни тренингови курсове). Извънаудиторните учебни форми са безплатни. В четвъртата година някои от програмите предлагат специализации (чуждоезиковите и дистанционните програми предлагат обучение в отделни модули). Студентите, които имат успех много добър (4.50) и набрани кредити от първата и втората година, ако желаят, могат да се обучават в избрана minor-програма в същото или от друго направление, или да запишат втора програма без увеличение на таксата.

Обучението в НБУ се провежда в учебни програми с редовна и с дистанционна форма. Студентите могат да избират и курсове както с редовна, така и с дистанционна форма на обучение. Редовната форма на обучение (РО) предлага аудиторни лекционни и тренингови курсове, и извънаудиторни учебни форми – стажове, практики, проекти, семинари, самостоятелна работа.
Дистанционната форма на обучение (ДО) акцентира върху самостоятелната подготовка на студентите чрез система от учебни материали – учебници, мултимедия, система за виртуално обучение, радиолекции, консултации с преподавателите, които се провеждат в НБУ-София и в локалните центрове на университета в Пловдив, Варна и Видин.
Електронното обучение (https://e-edu.nbu.bg/) подпомага редовната и дистанционната форма. Виртуалната обучителна система Moodle НБУ е достъпна от входната страница на университетския уебсайт www.nbu.bg и осигурява достъп до електронните материали към всеки един курс – лекции за самоподготовка, статии, проекти, препоръчителна литература. Системата за електронно обучение на НБУ предлага възможности за on-line консултации и комуникации, възлагане на задачи и изготвяне на тестове, отразяване на постиженията на обучаемите, създаване на речник на понятията и др.