Blog

Специалности за кандидатстване в Технически Университет – гр. София за 2017 / 2018 г. след средно образование

В ТУ може да се кандидатства в 29 специалности.

За инженерните специалности се кандидатства по желание с една от възможностите:

  • зрелостен изпит по български език и литература;
  • зрелостен изпит по математика;
  • зрелостен изпит по физика;

за всички специалности, без специалностите „Инженерен дизайн“ и „Приложна математика и информатика““.

Препоръчително е кандидат-студентите при попълване на заявлението за кандидатстване да посочват повече специалности, защото:

Класирането се извършва по бал и по реда на желаните (посочени) специалности (отляво надясно). Няма да бъдете класирани по специалност, която не е пожелана (дори и да имате необходимия бал за нея).

Обучението на студентите в първи и втори курс е еднакво по групи специалности и Вие ще имате възможност да се преместите в по-желана специалност, след успешно завършен първи курс.

Оценка от дипломата по: Оценка от дипломата
(избира  се най-високата
оценка) по:
Допълнителна
оценка от:
Важи за
специалности:
Математика Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии
матура по български език и литература (БЕЛ) х 2,9, или матура по математика х3, или матура по физика х3, или
тест по математика х3
*Всички
Математика Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии
изпит по рисуване х 1,5 и
изпит по композиция х 1,5
Инженерен дизайн
Математика География матура по български език и литература х2,9,
или матура по математика х3,
или матура по география х3,  или матура по история х3,  или матура по чужд език х3, или тест по математика х3
Стопанско управление
Публична администрация
Математика Физика
или
Информатика
или
Информационни
технологии
матура по математиках3,
или
матура по физиках3,
или
тест по математиках3
Приложна математика и информатика

Компютърно и софтуерно инженерство

* без “Инженерен дизайн”, ”Стопанско управление”, “Публична администрация”, “Приложна математика и информатика” и “Компютърно и софтуерно инженерство”

Балообразуване за специалностите с обучение на чужд език –  по посочения в ред 1 за всички специалности начин, след успешно положен или признат изпит по съответния език.

Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности, с изключение на специалностите „Приложна математика и информатика”, „Компютърно и софтуерно инженерство”, „Инженерен дизайн”, „Стопанско управление” и „Публична администрация” се образува, като:
към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии, се прибави една от следните оценки:
от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– български език и литература, умножена по 2,9;
– или по математика, умножена по 3;
– или по физика, умножена по 3;
или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

(2) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Приложна математика и информатика” и „Компютърно и софтуерно инженерство” се образува, като:
към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информац онни технологии, се прибави една от следните оценки:
от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:

– математика, умножена по 3;
– или по физика, умножена по 3;

– или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

(3) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите „Стопанско управление” и „Публична администрация” се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:
от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по:
– български език и литература, умножена по 2,9;
– или по математика, умножена по 3.
– или по география, умножена по 3;
– или по история, умножена по 3;
– или по чужд език, умножена по 3.

или от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

(4)  Състезателният бал на кандидат-студентите за специалността „Инженерен дизайн” се образува, като:
към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии, се прибавят оценките от:
издържания конкурсен изпит по рисуване, умножена по 1.5,
по композиция, умножена по 1.5.

(5) Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите „Общо машиностроене” – на немски език, „Компютърни системи и технологии” – на немски език, “Мехатронни и информационни технологии” – на немски език„ Електроинженерство” – на френски език, и „Индустриално инженерство” – на английски език, се образува съгласно ал. 1 след успешно положен изпит (предварителен или редовен) или матура по съответния език, или сертификат за владеене на езика. Изпитът по чужд език се признава за издържан в случаите описани в чл. 7, ал. 17.

Специалности:

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Технически университет – гр.София” box_color=”#61686e”]

  • тел: 02 965 36 01, 02 965 21 74, 02 965 21 11
  • адрес: гр. София, бул.”Кл. Охридски” 8
  • E-mail: ksk@tu-sofia.bg
  • сайт: www.tu-sofia.bg [/su_box]