Blog

Приемът за всички планови места е с конкурсен изпит (тест) или с държавен зрелостен изпит (ДЗИ).

За обявените планови места могат да кандидатстват всички български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които:

 • са завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища;
 • не изтърпяват присъда лишаване от свобода към началото на учебната година.

Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата и придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по–ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.

Чуждестранните граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България, чужденците от българска народност, постоянно живеещи в чужбина и граждани на държави-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство, както и чужденците, на които е предоставен статут на бежанци, кандидатстват по условията и реда, установени за българските граждани.

Не се допускат да кандидатстват:

 • чуждестранни граждани, временно пребиваващи в Република България;
 • лица, приети за студенти в същото или в друго висше училище, ако не представят документ, че са се отписали.

Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит и извън утвърдения от МОН прием.

Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на чл. 68, ал. 5 от ЗВО и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България ползват правата еднократно.

Кандидат-студентите, постигнали резултат 80% и над 80% от максималния брой точки на националния турнир „Иван Салабашев“ за 2013 г. могат да участват в класирането като резултата им от турнира се счита за кандидатстудентски изпит по математика с оценка Отличен (6.00).

Формиране на бала за класиране

Балът за класиране на кандидат-студентите за всички специалности се образува като сума от:

 • средния успех от диплома за средно образование;
 • оценката по български език и литература от дипломата за средно образование;
 • оценката по математика от дипломата за средно образование;
 • оценка от държавния зрелостен изпит (избрана от кандидата) или оценка от положен електронен кандидатстудентски изпит.

Възможни кандидатстудентски изпити:

 • Български език и литература
 • География на България
 • Математика

Ако кандидат-студентът избере да ползва оценка от държавен зрелостен изпит (матура), възможните варианти са:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Чужд език (английски, френски, немски, руски, испански и италиански)
 • Философски цикъл (Психология и логика, Етика и право, Философия)
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Физика и астрономия
 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Кандидатите за специалности:

 1. „Международни икономически отношения“ и „Туризъм“
 2. „Международен бизнес“, “Бизнес икономика” и “Бизнес предприемачество и иновации” – с преподаване на английски език
 3. „Международен туризъм“ – с преподаване на руски език

доказват изискуемо ниво на владеене на чужд език със сертификат или с оценка от положен държавен зрелостен изпит.

Еквивалентни резултати от общопризнати езикови тестове

За прием на студенти по специалностите „Международни икономически отношения” и „Туризъм“

ДЗИ СЕРТИФИКАТИ
Английски език Френски език Немски език

Руски език

Оценка от ДЗИ по Английски, Немски, Френски или Руски език Cambridge ESOL IELTS PTE Academic PTE General TOEFL
(IBT)
CIEP/
Alliance fran?aise
Deutsch-sprachige Zertifikate МГУ;

Институт русского языка им. Пушкина;

Институт дружбы народов им. П. Лумумбы

Min 4,25 FCE Min 45 Min 4,5 Min 47 Level 2 Min 53 TCF B1/
DELF B1
DSD der KMK

Test DaF

Goethe
Zertifikat B1

?SD Mittelstufe
Deutsche 1

 

ТРКИ В1

За прием на студенти по специалностите „Международeн бизнес”, “Бизнес икономика” и “Бизнес предприемачество и иновации” (с преподаване на английски език) и „Международен туризъм” (с преподаване на руски език)

„Международен бизнес“, “Бизнес икономика” и “Бизнес предприемачество и иновации” „Международен туризъм“
ДЗИ СЕРТИФИКАТИ ДЗИ

СЕРТИФИКАТИ

Оценка от ДЗИ по Английски език Cambridge ESOL CAE IELTS PTE Academic PTE General TOEFL
(IBT)
Оценка от ДЗИ по
Руски
език
МГУ;

Институт
русского языка им. Пушкина;

Институт дружбы народов им. П. Лумумбы

Min 5,00 FCE, B, C Min 45 Min 5,5 Min 55 Level 3 Min 65 Min 5,00 ТРКИ В2

Горните таблици представят данни за съответствие на резултатите между различните изпити. Таблиците са разработени за нуждите на ИУ – Варна, при определяне на минимални езикови прагове за прием на студенти по специалностите „Туризъм”, „Международни икономически отношения”, „Международен бизнес”, “Бизнес икономика” и “Бизнес предприемачество и иновации” – с преподаване на английски език, както и „Международен туризъм” – с преподаване на руски език.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Икономически университет – гр. Варна” box_color=”#aa2f34″]

 • тел. 052/643-360
 • адрес: гр.Варна, бул. “Княз Борис I” №77
 • сайт: www.ue-varna.bg

[/su_box]