Blog

Университетът е основан през 1942 г. като Висше техническо училище (ВТУ), което по-късно – 1945 г., се превръща в Държавна политехника. През 1953 г. се отделя като Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. – на  Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС) . През 1990 г. ВИАС е преименуван на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) по решение на Общото събрание на ВИАС, а на 21 юли 1995 г. официално е преобразуван в университет с решение на Народното събрание. На 15.11.2001 г. получава институционалнаакредитация.

Брой на студентите: 3800 (вкл. 486 задочници, 352 чуждестранни студенти и 50 докторанти).

Академичен персонал (редовни преподаватели): 435 (вкл. 74 професори, 137 доценти, 202 асистенти, 22 преподаватели; от тях 250 са доктори на науките.

Академичен персонал (хонорувани преподаватели): 190; от тях с докторска степен – 60.

За времето на своето съществуване, УАСГ е подготвил повече от 5500 архитекти и 25000 инженери.

В пет факултета – Архитектурен, Строителен, Хидротехнически, Геодезически, Транспортен и 33 катедри се подготвят висши кадри по следните специалности: Архитектура, Урбанизъм, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водоснабдяване и канализация, Хидростроителство и Геодезия. Продължителността на обучението, вкл. и времето за подготовка на дипломна работа е 10 семестъра за инженерните специалности и 11 семестъра за специалността “Архитектура”. Освен това, в Свободния факултет в продължение на 5 семестъра, всеки студент или дипломиран инженер може да получи допълнителна подготовка по мениджмънт на строителна фирма, международни икономически отношения, предприемачество и право в международния бизнес, компютърна обработка на информацията, компютърни технологии в проектирането, преводачи на специализирана литература и управление на земи и имоти.

Учебно-методичният отделорганизира правилното провеждане на учебния процес в съответствие с разпорежданията на Министерството на образованието и науката и решенията на Академичния съвет и ректора. Извършва подготовката и провеждането на кандидатстудентския прием. Изготвя график на учебния процес и разпис на учебните занятия и следи за тяхното изпълнение.

Отделът за международно сътрудничество администрира следните дейности:

  • Участие на Университета в европейски програми – Сократ, Леонардо да Винчи, 5-та рамкова програма за научни изследвания), Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS) и др.
  • членство в международни организацииAESOP (Асоциация на европейските училища по градоустройство), CIB (Международен съвет за проучвания и иновации в строителството и конструкциите), EAAE (Европейска асоциация за архитектурно обучение), EAIE (Европейска асоциация за интернационализация на образованието), ESDEP (Европейска образователна програма за проектиране на стоманени конструкции), IABSE (Международна асоциация за мостове и строителство), IATUL (Асоциация на библиотеките на техническите университети), ICOMOS (Международна организация за опазване на паметниците на културата и забележителните места), IFLA(Международна федерация на библиотечните асоциации и библиотеките), ISSMGE (Международна асоциация по земна механика и геотехника).
  • двустранно сътрудничество с университети и висши училища в Атина, Бордо, Виена, Гьотеборг, Дрезден, Карлсруе, Лондон, Москва, Нант, Олщин, Рен, Руан, Цюрих, Щутгарт.
  • следи, проучва, анотира и разпространява сред преподаватели и студенти от УАСГ на съобщения и информация за специализации в чужбинасеминари и конференции в чужбина, съвместни проекти, финансирани от чуждестранни източници и др.
  • събира, подготвя и превежда на чужд език информация за УАСГ, искана от чуждестранни справочни издания.
  • командировки в чужбина на преподаватели, служители и студенти.

[box type=”info”] Университет по архитектура, строителство и геодезия

  • тел. +359 2 666770; факс +359 2 9631796
  • адрес: София 1046, бул. “Христо Смирненски” 1
  • сайт: www.uacg.bg[/box]