Blog

Очаквайте информация за класиране на кандидат-студентите в СУ за кампания 2018 / 2019

Класиране на кандидат-студентите за кампания 2017 / 2018

л. 32. В класирането участват само кандидати, отговарящи на условията на настоящия Правилник.

Чл. 33. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидата желани специалности, форми и основания на обучение, съгласно утвърдените места за категориите (мъже и жени) и квоти, с изключение на кандидатите по чл. 35, ал. (2).

(2) Кандидат-студенти, класирани с еднакъв бал на последното планово място за дадена специалност, форма на обучение и категория, се приемат над утвърдения брой.

(3) Лауреатите на национални и международни олимпиади се класират извън утвърдените места за прием.

(4) Възстановяващите студентски права в същата специалност за втори и по-горен курс се класират, без да заемат планови места.

(5) Незаетите места за мъже в хода на класирането се трансформират за жени и обратно.

(6) В случаите, когато в хода на класирането няма кандидати за дадена специалност и форма на обучение, местата за прием могат да бъдат прехвърляни за друга специалност от същото професионално направление.

Чл. 34. (1) Класирането се извършва поетапно, като кандидатите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за тяхното потвърждаване или записване.

(2) Класирани кандидати, непотвърдили желанието си да се обучават или незаписали се в определените срокове, отпадат от класирането.

Чл. 35. (1) Първият етап на класирането се обявява на 11 юли 2017 г.

(2) В този етап на класиране за специалностите от Физическия факултет участват само кандидати с успешно положен конкурсен изпит по физика или с оценки от държавни зрелостни изпити по физика и астрономия. При наличие на свободни места, те се попълват от кандидати, посочили тези специалности и положили успешно алтернативен изпит по математика или химия или положили държавен зрелостен изпит по математика или по химия и опазване на околната среда.

Чл. 36. (1) Класираните кандидат-студенти от първия етап от 12 юли до 14 юли включително имат възможност:

1. Да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи.

2. Да депозират диплома-оригинал за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност.

3. Да не потвърдят или да не се запишат. В тези случаи те отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

4. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията.

(2) Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Чл. 37. След първото класиране кандидатстващите за специалностите във Физически факултет и Факултета по химия и фармация (с изключение на специалност Фармация) имат възможност да представят служебната бележка с оценка от съответния конкурсен изпит, положен в друго висше училище за посочените специалности до 14 юли 2017 г.

Чл. 38. Вторият етап на класиране се обявява на 18 юли 2017 г. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон и некласираните кандидат-студенти.

Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършваот 19 до 21 юли 2017 г. вкл.

Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране, което е окончателно.

Чл. 39. Третият етап на класирането се обявява на 25 юли. Срок за записване – от 26 до 28 юли 2017 г. вкл. Резултатите от това класиране са окончателни.

Чл. 40. Незаети места могат да останат за обучение на студенти в образователно-квалификационната степен “магистър” (след завършено висше образование).

Записване на новоприетите студенти

Чл. 41. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора.

(2) Новоприетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят придобитите права.

(3) Приетите за специалността Славянска филология допълнително се разпределят по езици според състезателния бал и изявеното желание.

Чл. 42. При записването си новоприетите студенти представят:

1. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършено средно образование;

2. Лична карта;

3. Три снимки с формат 4/6 сантиметра.

4. Комплект документи за новоприети студенти (по образец);

5. Квитанция за платена такса за обучение. Годишната таксата за обучение се утвърждава ежегодно с постановление на Министерския съвет и се плаща на две равни вноски в началото на всеки семестър;

5.1. При напускане на Университета и отказ от обучение преди началото на учебната година, срещу представяне на документ за извършено плащане се възстановяват 80% (осемдесет на сто) от внесената семестриална такса.

5.2. След започване на учебната година внесена семестриална такса не се възстановява, независимо от причините за отписването.

Чл. 43. Приетите студенти и заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс, не запазват студентските си права.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ‘СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ'” style=”glass” box_color=”#3337a5″]

  • телефон: (02) 9308 380, (02) 9308 400
  • факс: (02) 9460 255
  • адрес: 1504 София, бул. “Цар Освободител” 15
  • сайт: www.uni-sofia.bg[/su_box]