Blog

logo-bsuКласирането на приетите кандидат-студенти става до 5 дни след провеждането на съответния приемен изпит или непосредствено след кандидатстването с оценка от държавен зрелостен изпит (матура). Записването става след всяко класиране. Всички срокове за записване и датите на приемните може да видите тук.

Къде и как става записването:
Записването става в БСУ, стая 19, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. със следните документи:

 • формуляри за записване в БСУ;
 • три снимки с паспортен формат;
 • диплома оригинал (завършващите през текущата година я представят след издаването й.)

Кога и как се внася семестриалната такса:

 • Таксата за първия семестър се внася в срока за записване, в офиса на ТБ „Алианц Банк България” в БСУ (партер).
 • Кандидат-студентите, приети през м. Март и м. Април, могат да внасят таксата в пълен размер или на две вноски без оскъпяване, като първата вноска се заплаща в срока за записване, а втората – до средата на м. Юли.
 • Когато се заплаща еднократно в пълен размер до средата на м. Май, таксата се намалява с 5%.

Размер на таксите и намалени такси:

 • За всички специалности, с изключение на „Право”, таксата е 1000 лв. за редовно обучение и 850 лв. за задочно.
 • За специалност „Право” таксата е 1100 лв. за редовно и 1000 лв. за задочно обучение
 • Намалена с 1/3 такса заплащат членовете на едно семейство, когато учат едновременно в БСУ, студентите, обучаващи се едновременно в две специалности в БСУ и студентите с трайно намалена или загубена работоспособност над 90% .

Стипендии и кредитиране:

 • Обучението може да бъде финансирано чрез студентски кредит и чрез студентски стипендии.
 • Студентският кредит е гарантиран от държавата, без обезпечение, нисколихвен, без такси и с гратисен период до една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит. Кредитът се опрощава при раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период.
 • Стипендиите са за успех в размер на 600 лв. на семестър и специални стипендии по 200 лв. за всяко участие в научни, изследователски и практически разработки. Приетите студенти получават стипендии от втория семестър на първи курс.

Възстановяване на внесени такси – Съгласно Правилника за дейността на БСУ внесени такси се възстановяват с молба до Ректора на БСУ както следва:

 • 75 %, ако молбата е подадена до една седмица от последния ден за плащане на семестриалните такси;
 • 50 %, ако молбата е подадена до две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси;
 • след изтичането на две седмици от последния ден от графика за плащане на семестриалните такси студентските такси не се възстановяват.

Размер на семестриалните такси и вноските по разсрочено плащане
(Заповед №ФСО80 от 15.08.2014г. на Президента на БСУ)

Програма, обучение и специалност еднократно заплащане Разсрочено заплащане
1. Бакалавърски програми    
Редовно обучение 1000 лв. 2 вноски по 550 лв.
Задочно обучение 850 лв. 2 вноски по 465 лв.
     
2. Специалност „Право”    
Редовно обучение 1100 лв. 2 вноски по 600 лв.
Задочно обучение – І, ІІ, ІІІ, ІV курс 1000 лв. 2 вноски по 550 лв.
Задочно обучение – V курс 950 лв. 2 вноски по 515 лв.
     
3. Магистърски програми    
с двугодишен курс на обучение – І година 850 лв. 2 вноски по 465 лв.
с двугодишен курс на обучение – ІІ година 920 лв. 2 вноски по 500 лв.
с едногодишен курс на обучение – всички програми с изключение на случаите по т. 3.4. 920 лв. 2 вноски по 500 лв.
Магистърски програми с едногодишен курс за КСТ след КТКМ и за КТКМ след КСТ 1050 лв. 2 вноски по 565 лв.
4. За разработка и защита на дипломна работа – всички специалности, степени и форми на обучение 920 лв. 2 вноски по 500 лв.
5. Семестриални такси за чуждестранни студенти    
За всички специалности, редовно обучение 1500 евро  
За всички специалности, задочно обучение 1200 евро  
За езикова и специализирана подготовка 1200 евро  
6. При студентска мобилност и трансфер на образователни кредити, размерът на допълнителната такса и на дължимата семестриална такса при признаване на кредити да се изчислява на основата на броя изучавани кредити за семестъра със следната стойност на един кредит:

 • 35,00 лева за един кредит при еднократно заплащане на таксата
 • 40,00 лева за един кредит при разсрочено заплащане на таксата на две равни вноски
 • 50,00 евро за един кредит за студентите, които заплащат такса по т. 5.

Ред за намаление на семестриалните такси:

1. Намалена семестриална такса, равняваща се на 2/3 от семестриалната такса за всяка специалност, да заплащат следните студенти:

 • Братя, сестри или родители от едно семейство и съпрузи, ако следват едновременно в БСУ. Тези студенти представят документи, удостоверяващи семейната връзка между тях.
 • Работещите на основен трудов договор в БСУ, както и деца или съпрузи на работещи на основен трудов договор в БСУ. Тези студенти представят служебна бележка от ФСО.
 • Студенти с трайно намалена или загубена работоспособност (инвалидност) със степен над 90% (първа група). Тези студенти представят решение на ТЕЛК.
 • Обучаващите се едновременно в две специалности от различни професионални направления в ОКС „Бакалавър” или спец. „Право” и обучаващите се едновременно в две специалности в ОКС „Магистър”. Тези студенти представят молба, която се заверява от инспекторите в УО. Такива студенти се обучават по учебния план на випуска и за тях не се съставя индивидуален учебен план с намаления на семестриалната такса по него.

2. Студенти, които се обучават по втора специалност от същото професионално направление в ОКС „Бакалавър”, се записват по индивидуален учебен план с допълнителни кредити за дисциплините от втората специалност. Допълнителните кредити за дисциплините от втората специалност се заплащат с намаление в размер на 1/3.

3. Студентите, които отговорят на повече от едно от условията на т. 1 и т. 2., могат да ползват намаление на семестриалната такса само по едно от тях.


4. Студентите, които имат право на намалена такса по реда на т. ІІ и едновременно с това се обучават по индивидуален учебен план с намаление на семестриалната такса за семестъра по него, могат да ползват само едното намаление. В тези случаи студентите ползват по-голямото от двете намаления.


5. Студентите, ползващи намаление на семестриалната такса по реда на т. ІІ, следва да заплащат семестриална такса еднократно в пълен размер.

На студентите, невнесли семестриалните си такси в определените срокове, да се налага глоба в размер на:
– 1,70 лева за всеки просрочен ден при еднократно заплащане на таксата;
– 0,90 лева за всеки просрочен ден при разсрочено заплащане на таксата на две вноски.

При отказ на студента от обучение в БСУ внесена такса да се възстановява съгласно чл.56 ал.3 от Правилника за дейността на БСУ само ако семестриалната такса е внесена еднократно в пълен размер.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Бургаски свободен университет” box_color=”#aa2f34″]

 • тел. +359 56 900 419, +359 56 900 400
 • адрес: 8001 Бургас, бул. “Сан Стефано” 62
 • сайт: www.bfu.bg

[/su_box]