Blog

Може да видите файла във формат PDF – ТУК

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ Специалност, при която оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит
Държавен зрелостен изпити
Английски език Английска филология
Славистика
Приложна лингвистика (английски с втори чужд език)
Лингвистика с информационни технологии (Английски
с втори чужд език)
Лингвистика с бизнес администрация
Лингвистика с маркетинг
Балканистика
Български език и английски език
Български език и китайски език
Български език и корейски език
Български език и новогръцки език
Български език и турски език
Биология и английски език
Педагогика
Социална педагогика
Специална педагогика
Социални дейности
Предучилищна и начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и чужд език
Предучилищна педагогика и чужд език
История
Археология
Социология и науки за човека
Социология на правото, икономиката и иновациите
Етнология
Социална антропология
Културен туризъм
Стопанско управление – филиал Кърджали
Туризъм – филиал Кърджали
Биология и здравно образование Биоинформатика
Биология
Медицинска биология
Молекулярна биология
Фармацевтични биотехнологии
Екология и опазване на околната среда
Екология на биотехнологичните производства
Биология и химия
Биология и английски език
Биология, човешко поведение и здраве – филиал Смолян
Консервационна биология и екотуризъм – филиал Смолян
Биология и опазване на околната среда – филиал Кърджали
Химия
Компютърна химия
Медицинска химия
Химия с маркетинг
Анализ и контрол
Социология и науки за човека
Социология на правото, икономиката и иновациите
Инженерна физика
Телекомуникационни и информационни системи
Индустриална физика с иновативен мениджмънт
Телекомуникации с мениджмънт
Телематика
Физика и математика
Физика и астрономия
Бит и технологии
Български език и литература Балканистика
Българска филология
Български език и история
Български език и история с културен мениджмънт – филиал Смолян
Български език и китайски език
Български език и новогръцки език
Български език и руски език
Български език и корейски език
Български език и турски език
Български език и италиански език
Български език и френски език
Руска филология
Славистика
Педагогика
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика и чужд език
Предучилищна и начална училищна педагогика
Предучилищна педагогика и чужд език
Предучилищна педагогика
Специална педагогика
Социална педагогика
Социални дейности
Педагогика на обучението по музика
Джаз и поп изпълнителско изкуство
Музика
Бит и технологии
История
Археология
Етнология
Социална антропология
Теология
Макроикономика – 85% от ДЗИ
Маркетинг– 85% от ДЗИ
Финанси – 85% от ДЗИ
Счетоводство – 85% от ДЗИ
Стопанско управление – 85% от ДЗИ
Публична администрация – 85% от ДЗИ
Мениджмънт на туристическия бизнес – 85% от ДЗИ
Социология и науки за човека
Социология на правото, икономиката и иновациите
Културен туризъм
Политология
Инженерна физика
Телекомуникационни и информационни системи
Физика и математика
Физика и астрономия
Телематика
Телекомуникации с мениджмънт
Индустриална физика с иновативен мениджмънт
Химия
Компютърна химия
Медицинска химия
Химия с маркетинг
Анализ и контрол
Биология и химия
Биология и английски
Консервационна  биология  и  екотуризъм  –  филиал Смолян
Биология, човешко поведение и здраве – филиал Смолян
Биология  и  опазване  на  околната  среда  –  филиал Кърджали
Туризъм – филиал Смолян и филиал Кърджали
Стопанско управление –  филиал Кърджали
Маркетинг – филиал Смолян
Информационни   технологии,   математика   и   обр.
Мениджмънт – филиал Смолян
Maшиностроителна техника и технологии – Технически колежки Смолян
Автомобилна техника – Технически колеж Смолян
Електроенергийна техника – Технически колеж Смолян
Компютърни и комуникационни системи – Технически колеж Смолян
 
Бизнес информационни технологии – 80% от БЕЛ
Бизнес математика – 80% от БЕЛ
Информатика – 80% от БЕЛ
Информационни   технологии,   математика   и   обр.
Мениджмънт– 80% от БЕЛ
Математика – 80% от БЕЛ
Математика и информатика – 80% от БЕЛ
Приложна математика – 80% от БЕЛ
Софтуерни технологии и дизайн – 80% от БЕЛ
География и икономика Политология
Макроикономика – 85% от ДЗИ
Маркетинг– 85% от ДЗИ
Финанси – 85% от ДЗИ
Счетоводство – 85% от ДЗИ
Стопанско управление – 85% от ДЗИ
Публична администрация – 85% от ДЗИ
Мениджмънт на туристическия бизнес – 85% от ДЗИ
Маркетинг – филиал Смолян
Културен туризъм
Стопанско управление –  филиал Кърджали
Туризъм – филиал Смолян и филиал Кърджали
Бит и технологии
Начална училищна педагогика и чужд език – филиал Смолян
Етнология
Социална антропология
История
Археология
Биология и опазване на околната среда – филиал Кърджали
Биология, човешко поведение и здраве – филиал Смолян
Консервационна биология и екотуризъм – филиал Смолян
Биология
Молекулярна биология
Медицинска биология
Фармацевтични биотехнологии
Екология и опазване на околната среда
Екология на биотехнологичните производства
Биоинформатика
Биология и английски език
Биология и химия
Испански език Български език и испански език
История
Археология
Социология и науки за човека
Социология на правото, икономиката и иновациите
Етнология
Социална антропология
Културен туризъм
История и цивилизация История
Археология
Политология
Етнология
Социална антропология
Български език и история
Български език и история с културен мениджмънт – филиал Смолян
Начална училищна педагогика
Начална училищна педагогика с чужд език
Предучилищна педагогика с чужд език
Предучилищна и начална училищна педагогика
Предучилищна педагогика
Социология и науки за човека
Културен туризъм
Социология на правото, икономиката и иновациите
Маркетинг – филиал Смолян
Стопанско управление –  филиал Кърджали
Туризъм – филиал Смолян и филиал Кърджали
Теология
Италиански език Български език и италиански език
История
Археология
Социология и науки за човека

 

Социология на правото, икономиката и иновациите

Етнология

Културен туризъм

Социална антропология

 

Математика                                               Математика Бизнес математика

Приложна математика

Информатика

Бизнес информационни технологии

Софтуерни технологии и дизайн

Математика и информатика

 

Информационни технологии, математика и обр. мениджмънт

Химия

Компютърна химия

Медицинска химия

Химия с маркетинг

Анализ и контрол

Инженерна физика

Телекомуникационни и информационни системи

Телекомуникации с мениджмънт

Индустриална физика с иновативен мениджмънт

Телематика

Физика и математика

Физика и астрономия

Биоинформатика

Биология и опазване на околната среда – филиал Кърджали

Биология, човешко поведение и здраве – филиал Смолян

Консервационна биология и екотуризъм – филиал Смолян

Макроикономика – 85% от ДЗИ

Маркетинг– 85% от ДЗИ

Финанси – 85% от ДЗИ

Счетоводство – 85% от ДЗИ

Стопанско управление – 85% от ДЗИ

Публична администрация – 85% от ДЗИ

Мениджмънт на туристическия бизнес – 85% от ДЗИ

Туризъм – филиал Смолян и филиал Кърджали

Маркетинг – филиал Смолян

Стопанско управление –  филиал Кърджали

Начална училищна педагогика

Начална училищна педагогика и чужд език

Предучилищна и начална училищна педагогика

Предучилищна педагогика и чужд език

Предучилищна педагогика

Педагогика

Социална педагогика

Социални дейности

Специална педагогика

Бит и технологии

Социология и науки за човека

Социология на правото, икономиката и иновациите

 

Етнология
Социална антропология
Културен туризъм
Maшиностроителна техника и технологии – Технически
колеж Смолян
Автомобилна техника – Технически колеж Смолян
Електроенергийна техника – Технически колеж Смолян
Компютърни и комуникационни системи – Технически
колеж Смолян
Немски език Приложна лингвистика (Немски език с втори чужд език)
Славистика
Балканистика
Български език и немски език
Български език и китайски език
Български език и корейски език
Български език и новогръцки език
Български език и турски език
Педагогика
Специална педагогика
Социална педагогика
Социални дейности
История
Археология
Социология и науки за човека
Социология на правото, икономиката и иновациите
Етнология
Социална антропология
Културен туризъм
Туризъм – филиал Кърджали
Начална училищна педагогика и чужд език – филиал
Кърджали
Предучилищна педагогика и чужд език – филиал
Кърджали
Стопанско управление – филиал Кърджали
Руски език Руска филология
Български език и руски език
Славистика
Педагогика
Социална педагогика
Специална педагогика
Социални дейности
История
Археология
Социология и науки за човека
Социология на правото, икономиката и иновациите
Етнология
Социална антропология
Културен туризъм
Туризъм – филиал Кърджали
Стопанско управление – филиал Кърджали
Предучилищна педагогика и чужд език – филиал
Кърджали
Начална училищна педагогика и чужд език – филиал

 

Кърджали
Физика и астрономия Инженерна физика
Телекомуникационни и информационни системи
Индустриална физика с иновативен мениджмънт
Телекомуникации с мениджмънт
Телематика
Физика и математика
Физика и астрономия
Бит и технологии
Консервационна биология и екотуризъм – филиал
Смолян
Биология, човешко поведение и здраве – филиал Смолян
Социология и науки за човека
Социология на правото, икономиката и иновациите
Химия
Медицинска химия
Компютърна химия
Анализ и контрол
Химия с маркетинг
Maшиностроителна техника и технологии – Технически
колеж Смолян
Автомобилна техника – Технически колеж Смолян
Електроенергийна техника – Технически колеж Смолян
Компютърни и комуникационни системи – Технически
колеж Смолян
Философски цикъл Философия
Етнология
Културен туризъм
Социална антропология
Социология и науки за човека
Социология на правото, икономиката и иновациите
Български език и история с културен мениджмънт –
филиал Смолян
Смолян
Начална училищна педагогика и чужд език – филиал
Кърджали
Предучилищна педагогика и чужд език – филиал
Кърджали
Френски език Френска филология
Приложна лингвистика (Френски език с втори чужд
език)
Славистика
Балканистика
Български език и китайски език
Български език и френски език
Културен туризъм
Български език и корейски език
Български език и новогръцки език
Български език и турски език
История
Археология
Социология и науки за човека
Социология на правото, икономиката и иновациите
Етнология

 

Социална антропология
Педагогика
Социална педагогика
Социални дейности
Специална педагогика
Начална училищна педагогика и чужд език – филиал
Кърджали
Предучилищна педагогика и чужд език – филиал
Кърджали
Стопанско управление – филиал Кърджали
Туризъм – филиал Кърджали и Смолян
Химия и опазване на Химия
околната среда Медицинска химия
Компютърна химия
Химия с маркетинг
Анализ и контрол
Биология и химия
Биология и опазване на околната среда – филиал
Кърджали
Биология, човешко поведение и здраве – филиал Смолян
Консервационна биология и екотуризъм – филиал
Смолян
Бит и технологии
Инженерна физика
Телекомуникационни и информационни системи
Индустриална физика с иновативен мениджмънт
Телекомуникации с мениджмънт
Телематика
Физика и математика
Физика и астрономия

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Пловдивски университет Паисий Халендарски” box_color=”#993300″]

  • тел: 032 261 261, 032 261 303
  • адрес: гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” 24
  • E-mail: ztaneva@uni-plovdiv.bg
  • сайт: www.uni-plovdiv.bg 

[/su_box]