Blog

Кандидатстудентски теми по География

1. Географско положение на България

2. Релеф на България

3. География на полезните изкопаеми на България

4. География на климата на България

5. География на водите на България

6. География на почвите на България

7. География на растителността и животинския свят на България

8. Дунавска равнина

9. Старопланинска област

10. Главна старопланинска верига

11. Крайщенско – тракийска обласат

12. Рило-родопска област

13. Черноморска област

14. География на населението на България

15. География на селищата в България

16. Обща характеристика на стопанството на Бълария

17. География на зърнопроизводството на България

18. География на техническите култури в България

19. География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството в България

20. География на животновъдството в България

21. География на енергетиката на България

22. География на металургията на България

23. География на машиностроенето на България

24. География на химическата промишленост на България

25. География на дърводобивната, дървообработващата и целулозно-хартиената промишленост

26. География на промишлеността за строителни материали

27. География на хранителн-вкусовата промишленост в България

28. География на леката промишленост в България

29. География на транспорта и съобщенията в България

30. География на туризма в България

31. Югозападен икономически район

32. Западен горнотракийско-родопски район

33. Източен горнотракийски-родопски район

34. Югоизточен икономически район

35. Североизточен приморски икономически район

36. Североизточен придунавски икономически район

37. Северен централен икономически район

38. Северозападен икономически район

39. Северозападен район

Вижте учебно-изпитната програма за матурата по География

Вижте датите за провеждане на Матури 2017г.

[su_box title=”Допълнителни материали за подготовка по География за матура и кандидат-студенти” style=”glass” box_color=”#3337a5″ title_color=”#ffffff”]

[su_box title=”Тук може да намерите примерни тестове за Държавни Зрелостни Изпити (Матури).” style=”soft” box_color=”#4f8185″]