Blog

График за провеждане на изпитите в Технически университет (ТУ) гр. София за кандидат студентска кампания 2017/2018

Конкурсните изпити в ТУ – София се провеждат на два етапа – предварителен и редовен. ТАКСА за участие на един изпит, в т.ч. и за признаване на изпити и матура е 30 лв. За всеки следващ изпит – 25 лв.

Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити, подават документи, но НЕ доплащат допълнителни такси.

Предварителни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 
Тест по математика на 01.04.2017г. (събота) от 9:00 ч. ТУ – София
Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен
Тест по
математика
на 08.04.2017г. (събота) от 9:00 ч.

Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич,
Казанлък, Кърджали, Стара Загора, Дупница

Тест по
математика
на 22.04.2017г.(събота)от 9:00 ч

Ловеч, Велико Търново, Монтана,
Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян

Чужд  език
(немски,
английски)

22.4.2017 г.,
27.5.2017 г. (събота)

9.00 ч.

 ТУ – София
Филиал Пловдив (само английски език)

Рисуване на 22.04.2017г. (събота)
от 9:00 ч.
ТУ – София
Композиция на 23.04.2017г. (неделя)
от 9:00 ч.
ТУ – София
Редовни изпити
Изпит по: Дата и начален
час на 
изпита:
Място на провеждане: 
Тест по 
математика   
на 03.07.2017 г. (понеделник)
от 9:00 ч 
ТУ – София
?Филиал Пловдив
ИПФ – Сливен
Рисуване на 04.07.2017 г.(вторник)
от 9:00 ч.
ТУ – София
Композиция на 05.07.2017 г.(сряда)
от 9:00 ч
ТУ – София
Чужд език 
(немски,
френски,
английски)

24.6.2017 г.,
01.7.2017 г. (събота)

9.00 ч.

  ТУ – София
Филиал Пловдив (само английски език)

УКАЗАНИЯ и за двата изпита (предварителен и редовен):

  • Кандидат-студентите, които ще се явяват на тест (изпит) (в т.ч. и на предварителните) в ТУ – София, получават талон с уточнени дата и час на изпита, сграда и зала.
  • Кандидат-студентите, които ще се явяват на посочените конкурсни изпити във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив или в Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен, подписват декларация, с която заявяват избраното от тях място за явяване на съответния конкурсен изпит.
  • При провеждането на изпита се допуска използването на химикалка (пишеща синьо), черен молив, гума, пергел и триъгълник. Не се разрешава използване на калкулатор и техника за мобилна връзка. На теста по математика се разрешава използването само на Справочник по математика, съставен от авторски колектив от ТУ – София и други висши училища, издаден от издателство АНУБИС 2002 до 2014 г., или Четиризначни математически таблици и формули за IX –XI клас с автори Димо Серафимов и колектив.
  • Кандидат-студентите нямат право да напускат залата до един час след започването на теста (изпита), а след това излизането се разрешава по изключение с придружител (служебно лице).

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити в ТУ – София са предварителни и редовни.

Предварителните изпити са:

– тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);

– изпит по чужд език (немски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на съответния език.

Предварителните тестове по математика се провеждат на:

1 април 2017 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в гр. Сливен;

8 април 2017 г. (събота) в градовете: Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Ст. Загора, Дупница;

22 април 2017 г. (събота) в градовете: Ловеч, В. Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян.

Резултатите от предварителните тестове по математика участват при балообразуването и важат за класирането само ако кандидатите отговарят на изискванията на настоящия правилник.

Изпитите по чужд език (немски и английски) се провеждат в Департамента по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ) на ТУ – София. на 22 април 2017 г. (събота), 27 май 2017 г. (събота). Изпитите по английски език се провеждат едновременно и във филиала в гр. Пловдив.

Предварителният изпит по рисуване се провежда на 22 април 2017 г. (събота), а по композиция – на 23 април 2017 г. (неделя), като и двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

Кандидати, положили успешно предварителни конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване съгласно този правилник, не са кандидат-студенти и не участват в класиранията, но могат да кандидатстват за незаети места след второто класиране.

Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, могат да кандидатстват за класиране и да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура).

Редовните изпити са:

– тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);

– изпит по рисуване и изпит по композиция (само за специалността „Инженерен дизайн”);

Тестът по математика се провежда на 3 юли 2017 г. (понеделник), едновременно в ТУ – София, във филиала в гр. Пловдив и в ИПФ в гр. Сливен.

Изпитът по рисуване се провежда на 4 юли 2017 г. (вторник), а по композиция – на 5 юли 2017 г. (сряда), като и двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

Изпитите по чужд език (немски, френски и английски) се провеждат в Департамента по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ) на ТУ – София на 24 юни 2017 г. (събота) и на 1 юли 2017 г. (събота). Изпитите по английски език се провеждат едновременно и във филиала в гр. Пловдив.

За кандидатстване и участие в класиране се признават резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София.

В балообразуването участва по-високата оценка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика.

Резултатите от положените изпити във филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен се получават в ТУ – София служебно.

Издаването на служебна бележка за резултатите от съответния конкурсен изпит се извършва при поискване от 15 август 2017 г. от Учебен отдел на ТУ-София (съответно на филиал Пловдив и на ИПФ Сливен).

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Технически университет – гр.София” style=”glass” box_color=”#61686e”]

  • тел: 02 965 36 01, 02 965 21 74, 02 965 21 11
  • адрес: гр. София, бул.”Кл. Охридски” 8
  • E-mail: ksk@tu-sofia.bg
  • сайт: www.tu-sofia.bg [/su_box]