Blog

Очаквайте актуална информация за кандидат студентска кампания 2018 / 2019

График за провеждане на изпитите в Софийски Университет за кандидат студентска кампания 2017/2018

Прием на документи за първа кандидатстудентска изпитна сесия от 20.02. до 10.03.2017 г.

Дата Състезателен предмет Начало на изпита
19 март

(неделя)

Математика II

Физика

9,00 ч.

14,00 ч.

26 март

(неделя)

История на България

География

9,00 ч.

14,00 ч.

02 април

(неделя)

Български език и литература

Математика I

9,00 ч.

14,00 ч.

09 април

(неделя)

Журналистика – писмен

Химия

9,00 ч.

14,00 ч.

23 април

(неделя)

Биология

Събеседване за специалност Изобразително изкуство

Теология (устен)

Музикален инструмент или пеене

9,00 ч.

9,00 ч.

12,00 ч.

14,00 ч.

Прием на документи за втора кандидатстудентска изпитна сесия – до 19.05.2017 г.
28 май

(неделя)

Немски език

Испански език

9,00 ч.

14,00 ч.

04 юни

(неделя)

Български език и литература

Италиански език

Философия и социални науки

9,00 ч.

14,00 ч.

14.00 ч.

10 юни

(събота)

Журналистика (писмен)

Математика I

9,00 ч.

14,00 ч.

11 юни

(неделя)

Английски език

Биология

9,00 ч.

14,00 ч.

17 юни

(събота)

История на България

Химия

9,00 ч.

14,00 ч.

18 юни

(неделя)

Математика ІI

Теология (устен)

Руски език

9,00 ч.

12,00 ч.

14,00 ч.

24 юни

(събота)

Журналистика (устен)

Събеседване за специалност Изобразително изкуство

Музикален инструмент или пеене

Физика

9,00 ч.

9,00 ч.

13,00 ч.

14,00 ч.

25 юни

(неделя)

Френски език

География

9,00 ч.

14,00 ч.

Чл. 9. (1) За учебната 2017/2018 година Университетът организира две кандидатстудентски изпитни сесии, съгласно Приложение № 1.

(2) Кандидатстудентските изпити в двете сесии се провеждат по едни и същи програми.

Чл. 10. (1) Заявления за явяване на кандидатстудентските изпити от двете сесии се подават в следните срокове:

1. първа сесия – 20.02.2017 г. до 10.03.2017 г.;

2. втора сесия – до 19.05.2017 г.

(2) Не се приемат заявления за явяване на кандидатстудентски изпити след определените в ал. (1) срокове на сесиите.

Чл. 11. (1) За участие в кандидатстудентските изпити се подават следните документи:

1. Заявление за участие в кандидатстудентските изпити;

2. Лична карта;

3. Квитанция за платена такса за участие в изпитите:

3.1. Таксата за кандидатстудентските изпити може да се внася, както следва:

– в каси на Ректората;

– по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ „Св. Климент Охридски“ (Приложение № 3);

– онлайн плащане чрез електронизираната система за заявяване на кандидатстудентските изпити за кандидати, чиято регистрация е изцяло онлайн.

3.2. Таксата за участие в кандидатстудентските изпитни сесии е в размер, определян ежегодно с постановление на Министерския съвет.

3.3. Внесена такса за участие в кандидатстудентски изпити не се възстановява за нито една от двете изпитни сесии.

3.4. От такса за кандидатстудентски изпити се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ.

(2) Документите по ал. (1) се подават в Информационния център на Ректората, сектор „Прием на студенти“ от 20.02.2017 г. до 19.05.2017 г. всеки работен ден от 9,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.

(3) Регистрация за явяване на кандидатстудентски изпити може да се направи и в офисите на фирми в страната (приложение № 4 и № 5) със следните срокове:

1. до 10.03.2017 г. за първата кандидатстудентска изпитна сесия;

2. до 19.05.2017 г. за втората кандидатстудентска изпитна сесия.

Чл. 12. (1) Оценките, получени на която и да е от изпитните сесии, участват равностойно при балообразуването.

(2) В балообразуването участва най-високата оценка, независимо на коя сесия е получена.

Чл. 13. (1) Резултатите от конкурсните изпити участват при формирането на бала и важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на настоящия Правилник.

(2) Кандидати, положили успешно конкурсните изпити, но неподали кандидатстудентски документи за класиране в регламентираните в чл. 21, ал. (1) срокове, не участват в конкурса.

(3) В класирането не участват и кандидат-студенти с анулирани изпити, независимо от кандидатстудентската сесия.

Чл. 14. Кандидат-студентите полагат състезателни изпити за желаните специалности съгласно Приложение № 2.

Чл. 15. Състезателните изпити се провеждат по график съгласно Приложение № 1. Продължителността на писмените изпити е четири часа, освен ако в програмите за конкурсните изпити е предвидено друго.

Чл. 16. (1) Кандидатстудентските изпити се организират и провеждат от комисии, назначени със заповед на Ректора.

(2) Учебното съдържание на всеки конкурсен изпит се определя от факултетите в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и програми на средните училища на Република България. Темите и/или тестовете за състезателните изпити се изтеглят лотарийно преди началото на всеки изпит.

Чл. 17. (1) Кандидатите са длъжни един ден преди всеки изпит да проверят сградата и залата, в които са разпределени да се явят. На изпита кандидатите са задължени да носят картончето с входящия номер за явяване на изпити и личната карта. Един час преди началото на изпита, кандидатите са длъжни да се явят пред сградата, за която са разпределени.

(2) Не се разрешава явяването на изпит в друга сграда и зала, освен посочените в разпределението за всеки кандидат-студент.

(3) При влизането в залата, в която се провежда изпитът, личните вещи се оставят на място, определено от квесторите. Отговорниците на залите настаняват кандидат-студентите според спецификата на изпита и капацитета на залата.

(4) Кандидат-студенти, явили се след съобщаването на темата, не се допускат до участие в изпита.

(5) Писмените състезателни изпити са анонимни. Кандидатите са длъжни да пишат само със син химикал.

(6) При внасяне и необявяване на материали, свързани с конкурсния изпит, носене на техника с мобилна връзка, при доказано преписване, опит за преписване или подсказване и при неспазване на указания на квесторите по изпитната процедура, писмената работа на кандидат-студента се анулира от отговорника на залата, който запечатва писмената работа заедно с всички материали, иззети като доказателство за преписването. Върху плика с анулираната писмена работа задължително се записват мотивите за анулирането и се подписват от членовете на комисията в залата.

(7) При нарушаване анонимността на конкурса чрез отбелязване със знак, особен цвят на химикала и др. писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия. Номерирането на страниците не се счита за знак.

(8) При установяване на идентичност на почерка между две или повече писмени работи, всички работи се анулират.

(9) Кандидати с анулирани работи по алинеи (6), (7) и (8) се лишават изцяло от по-нататъшно участие в конкурса, като се отстраняват от класирането, независимо от получените оценки от която и да е от сесиите за кандидатстудентските изпити и оценките от дипломата.

(10) Кандидат-студентът предава писмената си работа на отговорника на залата, който в негово присъствие проверява талона с входящия номер. Кандидатът сам запечатва малкия плик и изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. След като предаде писмената си работа, кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата.

Чл. 18. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители независимо един от друг, въз основа на предварително изготвени критерии с точност до стотни.

(2) В случай че разликата в оценките на двамата проверители е до 0.50, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.

(3) Писмени работи, при които разликата в оценките е повече от 0.50, се дават на арбитър.

(4) Върху всяка писмена работа се отразяват мотивите за оценката.

(5) Устните изпити се провеждат от тричленни комисии с изключение на изпита по музикален инструмент или пеене, на който участват всички членове на комисията.

(6) До устен изпит по журналистика се допускат кандидати, получили на писмения изпит по журналистика оценка не по-ниска от добър (3.50).

(7) Устните изпити се оценяват с точност до 0.25. Оценката на комисията е окончателна.

(8) До устен формат на писмените изпити се допускат само незрящи кандидат-студенти и такива със заболявания, възпрепятстващи полагането на конкурсен писмен изпит. Такива кандидати подават молба до Ректора, придружена с копие на решение на ТЕЛК за съгласуване с председателя на съответната изпитна комисия.

Чл. 19. (1) Оценки от конкурсни изпити, положени в друго висше училище, не се признават освен в случая, посочен в чл. 37 и при условие че кандидатите са подали документи за класиране в СУ “Св. Климент Охридски” в определения по чл. 21, ал. (1) срок.

Чл. 20. (1) Кандидат-студентите са длъжни да се информират за резултатите от изпитите.

(2) След обявяване на резултатите от конкурсните изпити от първата сесия кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в двудневен срок в съответния факултет. Идентифицирането се извършва еднократно лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер.

(3) След обявяване на всички резултати от втората кандидатстудентска сесия в тридневен срок (от 12 до 14 юли вкл.) кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в сградата на Ректората.

1. Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на картончето с входящия номер и личната карта. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж.

2. Достъп до залите за идентифициране на писмените работи имат само членовете на техническата комисия, оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.

3. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения по писмените работи на трети лица.

(4) Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценка, освен ако е допусната техническа грешка при дешифрирането или пренасянето на оценката.

(5) Резултатите от конкурсните изпити са окончателни и важат за класирането само в годината, в която са проведени изпитите.

Документи за класиране

Чл. 21. (1) Кандидат-студентите подават документи за класиране и валидират информацията от кандидатстудентския си запис в електронизираната система лично или чрез други лица от 19 юни до 01 юли 2017 г. (без неделните дни) в Информационния център на Ректората.

1. Документи за класиране се приемат и в офисите на фирми в страната до 30 юни 2017 г.(приложения № 4 и № 5).

(2) Регистриране за класирането и документи:

1. Процедурата по регистриране за класирането е електронизирана и се извършваединствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – https://www.uni-sofia.bg;

2. Достъпът до електронния портал изисква задължителна регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща;

3. Кандидатите подават и съответните документи за класирането, след като са попълнили електронно необходимата информация на посочения адрес на страницата на Университета;

4. Право за участие в класирането се добива след валидиране на направения електронно запис на информацията.

(3) Указанията за кандидатстване онлайн са неразделна част от този Правилник и се обявяват на сайта на Университета – https://www.uni-sofia.bg;

(4) Кандидатите са длъжни да валидират декларираните данни в посочения в ал. (1) срок в Информационния център на Ректората, като представят задължително на длъжностните лица по приема следните документи:

1. Документ за самоличност;

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Приложеното към документите копие на дипломата не се връща;

2.1. Завършилите небългарски училища представят удостоверение за завършено средно образование, издадено от МОН или Регионалния инспекторат по образованието по местоживеене, съдържащо преизчислените по шестобалната система оценки по отделните предмети;

3. Квитанция за платена такса за участие в класирането. Таксата може да се внесе, както следва:

3.1. В касите на Ректората;

3.2. По банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на СУ „Св. Климент Охридски“ (приложение № 3);

3.3. Онлайн плащане чрез електронизираната система за прием на документи за класирането за кандидати, чиято регистрация е изцяло онлайн;

3.4. Внесена такса за участие в класирането не се възстановява.

3.5. От такса за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци (до 26-годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, лица, пребивавали до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на МОН, и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответен документ;

4. Лауреатите на национални и международни олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски език, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, класически езици, история и цивилизация, философия, гражданско образование и география представят документ за оценката по съответния предмет. Документите на лауреатите се издават от МОН;

4.1. На кандидатите, получили оценка отличен (от 5.50 до 6.00) от националния кръг на олимпиадите по математика, информатика, информационни технологии, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и география, МОН издава служебна бележка, която да послужи за приемането им във висши училища. За оценки по-ниски от отличен (5.50), служебна бележка се издава от Декана на съответния факултет;

4.2. Деканските ръководства на факултетите, признаващи оценки от национални олимпиади, изискват от МОН заверен протокол с имената и оценките на участниците в съответната олимпиада, въз основа на който издават служебни бележки за резултати от съответните изпити;

5. Участниците в националните състезания представят документ с получената оценка, издаден от Декана на съответния факултет;

6 Учениците от Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) и Националната природо-математическа гимназия (НПМГ), положили вътрешен изпит по съответния предмет пред комисия от Софийския университет, представят документ от училището;

7. Кандидатстващите за специалностите в Стопански факултет могат да представят за допускане в класирането сертификат за владеене на чужд език (английски, немски или френски) на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици (Common European Framework of Reference for Languages). За допускане до класиране в специалностите Хебраистика и Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език) кандидатите могат да представят сертификат за владеене на английски език по Общата европейска референтна рамка за езици. Сертификатите трябва да са с валидни срокове към годината на кандидатстване.

8. Кандидатстващите за възстановяване на студентски права представят уверение за успешно завършен най-малко първи курс на обучение с положени всички изпити;

(5) Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за държавна субсидия и за обучение срещу заплащане и за редовна и задочна форма, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране;

(6) Кандидатстващите по чл. 8, чл. 21, ал. (4), т. 4, чл. 25, 26, 27, 28 и 29 подават необходимите документи за класиране единствено на специализирано гише в Информационния център на Ректората.

(7) При валидиране на кандидатстудентския запис системата генерира входящ номер на молбата и на картончето на кандидат-студента.

Чл. 22. (1) След срока, определен в чл. 21, ал. (1), не се приемат кандидатстудентски документи.

(2) Не се правят промени и допълнения във вече валидиран кандидатстудентски запис.

(3) Не се приемат документи, изпратени по пощата.

Чл. 23. Всички особени случаи по условията, документите и реда за кандидатстване, непосочени в настоящия Правилник, се решават от Председателя на централната комисия по кандидатстудентската кампания.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ‘СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ'” box_color=”#3337a5″]

  • телефон: (02) 9308 380, (02) 9308 400
  • факс: (02) 9460 255
  • адрес: 1504 София, бул. “Цар Освободител” 15
  • сайт: www.uni-sofia.bg[/su_box]