Blog

За да кандидатствате в УНСС, трябва да положите:
1. ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (на хартиен носител ЕПИ и/или електронен на компютър ЕлЕПИ). Провежда се под формата на тест, състои от две части и включва три модула:
І. Обща част:

модул 1 – “Български език и езикова култура” (20 въпроса);
модул 2 – “Математика – основи” (20 въпроса).

ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):

модул 3 – “Български език и литература”
модул 3 – “Математика”
модул 3 – “География на България”
модул 3 – “История на България”
Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.

2. Тест по чужд език– английски, немски, френски, испански и руски (на хартиен носител и/или електронен на компютър). На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула:
разбиране при четене
лексика
граматика
Първите два модула съдържат по 10 изпитни задачи, а третият – 20 изпитни задачи. Продължителността на теста е 2 (два) астрономически часа

3. Журналистика – писмен и устен изпит, за направление Обществени комуникации и информационни науки (само за специалност Медии и журналистика).

4. За приемни изпити в УНСС за дистанционно обучение в РЦДО – Хасково и РЦДО – Пловдив, се признават оценките и от държавен зрелостен изпит (матура) за завършилите през 2008 г. и следващи години, съответстващи на следните предмети:

І. Основни: български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация.

ІІ. Чужд език: английски, немски, френски, испански и руски.

5. На първенците от национални олимпиади по български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, завършващи средно образование през годината, в която се провежда олимпиадата и получили оценка отличен 5.50 до 5.99, тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички професионални направление/поднаправления.

6. Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на олимпиадата.

7. Участници в национални състезания и национални конкурси

Класираните на първите 5 (пет) места участници от проведените национално състезание по финанси и счетоводство и национален конкурс по счетоводство за средношколци, завършващи средно образование през учебната 2013/2014 година се признава оценка отличен 6.00 за конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“.

Класираните на първите 3 (три) места участници в конкурса “Млад икономист 2013”, завършващи средно образование през учебната 2013/2014 година, се признава оценка отличен 6.00 за конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за направление “Икономика”.
За поднаправления “Икономика с чуждоезиково обучение” и “Икономика и управление с преподаване на английски език”, кандидат-студентите се явяват задължително и на конкурсен изпит (тест) по чужд език.

ВАЖНО!!! За всички останали професионални направления / поднаправления кандидат-студентите се явяват на конкурсните изпити и участват в класирането по реда,установен в Правилника за приемане на студенти в ОКС “бакалавър”, за учебната 2014/2015 година.

Конкурсни изпити по професионалните направления/поднаправления

Професионални направления/ поднаправления

Конкурсни изпити

Единен приемен изпит (ЕПИ и/или ЕлЕПИ)

Тест по чужд език

първи модул

втори модул

трети модул

1. Икономика1.1. Поднаправление„Икономика и бизнес“ Български език и езикова култура Математика -основи. Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.2. Поднаправление „Икономика, обществои човешки ресурси“ Български език и езикова култура Математика -основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.3. Поднаправление„Икономика и инфраструктура“ Български език и езикова култура Математика -основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.4. Поднаправление„Икономика с чуждоезиково обучение“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски френски, немски, испански или руски

1.5. Поднаправление„Икономика и управление с преподаване на английски език Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски език

1.6. Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

1.7. Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

2.Администрация и управление Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

3. Политически науки Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

английски, френски, немски, испански или руски

4. Социология, антропология и науки за културата4.1.Поднаправление „Социология/икономика и общество“ Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

5. Обществени комуникации и информационни науки5.1.Медии и журналистика Български език и езикова култура или матура по български език и литература

Български език и литература или матура по български език и литература и Журналистика (писмен и устен)

5.2.Медия икономика Български език и езикова култура Математика – основи Математика или География на България, или Български език и литература, или История на България

6. Право Български език и езикова култура

Български език и литература и История на България

ЕПИ и тест по чужд език на хартиен носител
Кандидат-студентите са задължени да се явят на изпит не по-късно от 8.30 (ако изпитът започва в 9.00 часа) или 13.30 часа (ако изпитът започва в 14.00 часа) в определената сграда и зала.

Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо.

По време на изпитите се допуска използването само на Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС.

Всеки кандидат-студент получава комплект материали, който съдържа: тестова книжка и голям плик, който съдържа карта за отговори, малък празен плик, калъфче с логото на УНСС, в което има: линийка и 2 броя черни тънкописци за попълване на картата за отговори. Ако някой от тези материали липсва или е повреден, кандидат-студентът уведомява квесторите.

Писмените състезателни изпити са анонимни.

На картата за отговори верните отговори се отбелязват само с осигурен за целта черен тънкописец. Не се разрешава поставянето на други знаци.

Кандидат-студентът има право само на една карта за отговори и всяка грешка или неправилно маркиране на отговори са за негова сметка.

Попълвайте плътно отговорите в кръгчетата. Внимавайте да не излизате извън кръгчето, което сте избрали за верен отговор – така ще избегнете грешки при сканирането на вашата карта.

Не е позволено изтриване, забелване и всякакви други средства за корекция в картата за отговори.

В полетата за отговори е позволено маркиране само вътре в кръгчетата за отговори.

Не се допускат обжалване и преразглеждане на картата при неправилно маркиране.

За всяка грешка и неправилно маркиране отговорността е ваша.

Когато определите верния според вас отговор, маркирайте съответната главна буква с осигурения за целта черен тънкописец.

Вижте как:

ПомнетеEPI_chujd_ezik_2014, че всеки въпрос има само един верен отговор и затова в реда от кръгчета трябва да маркирате само една от посочените главни букви.

Маркирането на повече от един отговор не ви носи точки, дори единият от тях да е верен.

Всеки верен отговор носи 4 точки, всеки грешен – минус 1, а всеки немаркиран – 0 точки. Маркирането на повече от един отговор не носи точки, дори когато единият от тях е верен.

На контролната карта (най-долу под перфорацията на картата за отговори) се попълват личните данни с химикалка, пишеща синьо. Коректното попълване гарантира правилното идентифициране на резултатите от изпита.

До картата с отговори няма публичен достъп.

Книжката с теста служи за чернова. В нейната дясна част може да се правят бележки и със син химикал.

Книжката с теста не е официален документ и няма да бъде проверявана. До нея няма публичен достъп. Не се разрешава ползването на калкулатори.

По време на конкурсните изпити се забранява внасянето и ползването на мобилни телефони, пейджъри и друга съобщителна техника от кандидат-студентите. При неспазване на забраната писмената работа се анулира.

Кандидат-студентите, които са се явили след началото на изпита, не се допускат до участие в конкурса.

При доказано преписване или опит за преписване, внасяне на материали, свързани с конкурсния изпит, както и при нарушаване анонимността на конкурса, писмената работа на кандидат-студента се анулира от съответната комисия, като кандидатът се лишава от участие в класирането.

При неспазване на което и да е изискване от указанията за попълване на теста работата се анулира.

Писмената работа се анулира, когато кандидат-студентът не отбелязва с осигурения за целта черен тънкописец в картата за отговори.

Работата се анулира и когато:

върху баркода е драскано;
драскано е върху празните полета между отговорите;
направен е опит да се изтрие вече маркиран отговор;
картата за отговори е сгъната;
повече от еднократно е прегъната контролната карта.
След обявяване на края на изпита, ако кандидат-студентът продължава да работи върху теста, работата се анулира.

Кандидат-студентът предава получения в началото на изпита плик с цялото съдържание на отговорника на залата, който в негово присъствие сверява правилно ли е попълнена контролната карта с имената и входящия номер. След това контролната карта се запечатва в малкия плик от кандидат-студента и той изчаква запечатването на големия плик с писмената му работа. Напуска залата и сградата.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Универститет за Национално и Световно Стопанство” style=”glass” box_color=”#aa2f34″]

  • тел. (02) 8195 211; факс (02) 962 39 03
  • телефонна централа (02) 8195
  • адрес: 1700 София, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС
  • сайт: www.unwe.bg

[/su_box]