Blog

Електронният единен приемен изпит се провежда само на компютри. На всеки изпит за всеки кандидат-студент компютърът генерира специално и само за него индивидуална съвкупност от въпроси. Тази съвкупност се идентифицира чрез индивидуален номер на ЕлЕПИ, който е за определен ден и час, за определен изпит и се генерира на случаен принцип от централната интранет базирана компютърна система на УНСС.

Важно! За да отговори на въпросите, кандидат-студентът трябва да може да работи на компютър с уеббраузър MS Internet Explorer.

Форматът, структурата и въпросите, както и времетраенето на ЕлЕПИ са като тези на ЕПИ.

В изпитната зала не се допуска ползването на мобилни телефони, персонални електронни устройства и други електронни и електромагнитни помощни инструменти. Може да се ползват единствено помощни материали, разрешени от УНСС.

Преди изпита

В деня на изпита в компютърната зала ще ви посрещнат квесторите и отговорниците на залите – университетски преподаватели и служители. Това са хората, на които академичното ръководство на УНСС е поверило да осигуряват реда и спокойствието по време на изпита. На ваше разположение ще бъдат и компютърни администратори, които ще наблюдават изпълнението на компютърната програмна система, осъществяваща функционирането на ЕлЕПИ.

Изпитът

На входа на компютърната зала кандидат-студентът показва личната си карта и компютърната разпечатка, която е получил при подаването на документи в Центъра за прием. В нея са обозначени: трите ви имена, ЕГН, регистрационният ви номер, изпит по какъв предмет ще държите, номерът на залата, денят и часът на явяване.
ЕлЕПИ продължава 3 (три) астрономични часа – колкото ЕПИ на хартиен носител. Времето за провеждане на изпита започва да се брои след регистрирането на кандидат-студента в компютърната система.

Регистрирането се извършва, след като въведете в компютъра следните данни: вида изпит, на който се явявате (математика, български език и литература, история на България, география на България, икономика), ЕГН и регистрационен номер (получен при подаване на документите в Центъра за прием).

След като се регистрирате, се генерира вашият ЕлЕПИ – с уникален номер за всеки кандидат-студент и съдържащ вашите индивидуални въпроси за изпита. Генерирането на въпросите става на случаен принцип от богатата база данни.

По време на изпита се съставя протокол с имената на явилите се кандидат-студенти и номерата на генерирания за тях ЕлЕПИ. Всеки кандидат-студент трябва да подпише този протокол, защото той удостоверява по кой номер изпит работи.

И така – вече сте пред компютъра. Пред вас е основният екран, на който ще отговаряте на въпросите. Той се състои от три части: идентификационна, навигационна и съдържание на въпросите. Идентификационната част и навигационната част присъстват непрекъснато на екрана.

Идентификационната част съдържа: изпит по (математика, български език и литература, история на България, география на България и икономика), датата и началния час на изпита, оставащото време до края на изпита, индивидуалния номер на ЕлЕПИ, на който се явявате, и данните, с които сте се регистрирали.

Навигацията за избор на въпрос представлява последователност от двойки редове. На първия от тях са написани номерата на въпросите. На втория ред от двойката редове са дадените отговори, като под всеки номер на въпрос е изобразен кръг (при непосочен нито един отговор на въпроса) или квадрат, в който се изписва кой отговор сте посочили за правилен (А, Б, В, Г или Д).

В началото на изпита върху екрана всички номера на въпроси са изобразени с кръгчета като посочени отговори, защото още не сте започнали да посочвате верните според вас отговори.

Чрез кликване в навигационната част върху номера на въпрос в частта “Съдържание на въпроса” се изписва неговото съдържание. На екрана се появяват: текстът на въпроса (и фигури, ако има такива), петте възможни отговора и най-отдолу – един ред с 6 бутона за избор на верния отговор (6-ият бутон е за “Не давам отговор”). При натискане на бутона в рамките от А до Д информацията се записва в компютърната система и се актуализира съдържанието в навигационната част, отчитаща отворения въпрос.

След като отговорите на даден въпрос, кликвате в навигационната част, за да изберете следващия въпрос (не е задължително той да е следващият поред). Броят на двойката редове “Номера на въпросите” – “Дадени отговори” е динамичен и зависи от броя въпроси, от които се състои един изпит. Например, ако въпросите са 80, се създават 4 двойки редове с по 20 въпроса на ред.

Вижте как изглежда съдържанието на екрана, описано по-горе:


ЕлЕПИ приключва или по желание на кандидат-студента с натискане на бутона “Край на изпита”, разположен долу вдясно на екрана за отговаряне на въпросите, или автоматично след изтичане на времето за провеждане на изпита.

Резултатите

Те се обявяват веднага на екрана след приключването на изпита, в уебсайта на УНСС на листинги, разлепени в сградата на УНСС, или чрез SMS (ако сте си регистрирали GSM в страницата с лични данни и ви е активирана услугата E-mail->SMS).

Всеки кандидат-студент участва в класирането с най-високата оценка за даден изпит, независимо в коя изпитна сесия е получена и дали е от ЕПИ или ЕлЕПИ.

Желаем ви успех!

В Р Е М Е Н Н И П Р А В И Л А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ЕДИНЕНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ /ЕлЕПИ/
В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ПРИЕМ В ОКС “БАКАЛАВЪР” ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Електронният единен приемен изпит (ЕлЕПИ) се провежда само на компютри.

2. При явяване на ЕлЕПИ за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална съвкупност от въпроси от общата и специалната част.

Общата част се състои от:
модул 1 – “Български език и езикова култура”;
модул 2 – “Математика – основи”.

Специалната част се състои от:
Модул 3, респективно:
– модул 3 – Български език и литература;
– модул 3 – Математика;
– модул 3 – География на България;
– модул 3 – История на България;
– модул 3 – Икономика.

3. Кандидат-студентът има право да се яви в рамките на една сесия н а ЕлЕПИ (един календарен месец) само по един път на всеки ед ин от петте приемни изпита (всеки изпит с различен модул 3).

Забележка: До края на календарната 2010 г. няма да се провежда ЕлЕПИ по “Икономика”.

4. ЕлЕПИ се провежда в ден и час, определени от компютърното разпределение на кандидат- студента при подаване на регистрационната карта.

5. Продължителността на ЕлЕПИ е 3 (три) астрономични часа без почивка между общата и специалната част.

6. Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер и документ за самоличност (лична карта).

7. По време на изпита се допуска използването само на Справочника по математика за единния приемен изпит в УНСС.

8. Кандидат-студентът няма право да използва мобилни телефони, пейджъри, електронни устройства и други помощни предмети (вкл. ключове, калкулатори и пр.).

9. Личните вещи на кандидат-студента се съхраняват в индивидуален сейф на входа на залата.

10. Всеки кандидат-студент получава листове за чернова.

11. ЕлЕПИ започва след регистрирането на кандидат-студента в компютърната система.

Регистрирането се извършва чрез въвеждането на екрана на компютъра на:

 • вида изпит;
 • ЕГН;
 • входящия номер.

12. Регистрирането трябва да приключи до 15 минути след обявяването на изпита.

13. Основния екран, с който работят кандидат-студентите, служи за отговаряне на въпросите.
Екранът се състои от 3 (три) части:

 • Идентификационна част, която съдържа:

– данните на кандидат-студента;
– датата и началния час на изпита;
– оставащото време до края на изпита;
– номера на индивидуалния електронен изпит, на който се явява кандидат-студентът .

 • Навигационна частслужи за избор на въпрос и представлява последователност от двойки редове, като на първия са номерата на въпросите . На втория ред са д адените отговори .
 • Съдържание на отделния въпрос появява се след кликване върху номер на въпрос от навигационната част. След съдържанието на въпроса най-отдолу се появяват петте възможни отговора.

Групата от 6 (шест) бутона осигурява възможност винаги един от тях да бъде избран. Кандидат-студентът посочва правилния според него отговор чрез избор на един от първите пет бутона. Шестият бутон анулира вече избрания отговор или оставя въпроса без отговор. Избраният отговор може да се променя.

14. ЕлЕПИ приключва:

 • по желание на кандидат-студента с натискане на бутона “Край на изпита”;
 • автоматично след изтичане на времето за провеждане на изпита.

15. Изпитът се анулира при:

 • опит за спиране или рестартиране на компютъра от кандидат-студента;
 • опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита;
 • неспазване на реда ;
 • опит за разговор с други кандидат-студенти.

16. Резултатът от ЕлЕПИ се представя като интегрирана (единна)оценка по шестобалната система.

Резултатите от ЕлЕПИ се обявяват веднага след приключването на изпита на екрана на кандидат-студента, а също така и в края на съответната сесия (края на съответния календарен месец) в уеб сайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на УНСС, или чрез SMS (ако кандидат-студентът се регистрира и активира съответната услуга). Изпитът по б ългарски език и литература завършва с 2 оценки: от модули 1 и 3 за кандидатстващите Право и Журналистика; и от модули 1, 2 и 3 – за всички останали професионални направления/поднаправления. Изпитът по и стория на България завършва с 2 оценки: от модул 3 за кандидатстващите Право; и от модули 1,2 и 3 – за всички останали направления/поднаправления.

Всеки кандидат-студент участва в класирането с най-високата оценка на даден изпит, независимо в коя изпитна сесия е получена и дали е от ЕлЕПИ или ЕПИ.

ІІ. ПОДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

1. За участие в предварителен ЕлЕПИ кандидат-студентите подават следните документи:
– регистрационна карта (разпечатва се от уебстраницата на университета или се получава в Центъра за прием на документи);
За всяка изпитна сесия се попълва отделна регистрационна карта, т.е. броят на подадените регистрационни карти е равен на броя на изпитните сесии, на които кандидат-студентът се явява.
– лична карта и ксерокопие от нея;
– квитанция за платена такса за изпит (внася се по банков път).
Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на УНСС:

BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ – BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За “основание на плащане” се изписва “КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”.

2. От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:
– инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 % (представят решение на ТЕЛК);
– военноинвалиди (представят документ за инвалидност);
– кръгли сираци (представят акт за реждане и акт за смърт на родителите);
– майки с три и повече деца (представят акт за раждане на децата);
– близнаци (представят акт за раждане);
– лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (представят служебна бележка).
3. Внесена такса за явяване на изпит не се връща.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Универститет за Национално и Световно Стопанство” style=”glass” box_color=”#aa2f34″]

 • тел. (02) 8195 211; факс (02) 962 39 03
 • телефонна централа (02) 8195
 • адрес: 1700 София, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС
 • сайт: www.unwe.bg

[/su_box]