Blog

logo-uzuНеобходими документи за участие в класирането по специалности

 1. Комплект документи за кандидатстване (по образец на Университета).
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.
 3. Декларация /по образец в комплекта документи/, че кандидатът не се обучава или не се е обучавал по специалност субсидирана от държавата в ЮЗУ “Неофит Рилски” или друго висше училище.
 4. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс.

Други документи:

 1. За специалностите Логопедия, кандидатите следва да се явят за предварителна проверка на говорните и комуникативните възможности пред назначени за целта комисии. Издържалите успешно проверката участват в класирането за съответните специалности.
 2. Удостоверение от съответното висше училище, че кандидат-студентите са се обучавали в платена форма на обучение.
 3. За кандидатстващите с олимпиади, състезания олимпиади, състезания – удостоверения и/или сертификати.
 4. Документ, удостоверяващ, че лицето е:За завършилите средно образование в чужбина – удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация, издадено от МОН или Регионалните инспекторати по образование по местоживеене, съдържащо преизчислени по шестобалната система оценки.
  • с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
  • военноинвалид;
  • кръгъл сирак, ненавършващ 25 години през 2015 г.;
  • майка с три и повече деца;
  • близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета.
 5. Уверение от Учебен отдел за заверен най-малко два семестъра (за кандидатите, желаещи да възстановят студентските си права) по специалността, в която са се обучавали и за средния успех от изпитите по време на обучението им.
 6. Академична справка за кандидатите, загубили студентски права.
 7. За специалностите Педагогика на музикалното изкуство и Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението музикалния инструмент, с който кандидатстват.
 8. За специалност Спорт, кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението вида на спорта, с който кандидатстват.

Класирания и срокове за записване

Основните класирания на кандидат-студентите се извършва по следния график:

 1. Първо класиране – на 10 юли 2015 г.
 2. Второ класиране – на 17 юли 2015 г.
 3. Трето класиране – на 22 юли 2015 г.

Регистриране на новоприетите студенти в университета се извършва при следния график:

 1. След първо класиране – от 11 юли до 16 юли 2015 година, включително;
 2. След второ класиране – от 18 юли до 21 юли 2015 година, включително;
 3. След трето класиране – от 23 юли до 27 юли 2015 година включително;

Работно време на комисиите по записване:

 • Делнични дни от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.
 • Почивни дни – от 09.00 до 15.00ч.

Необходими документи:

 1. Документ за платена такса за първи семестър.
 2. Диплома за средно образование (оригинал).

Записалите се студенти автоматично участват в следващи класирания.

В случаите, когато студентът е удовлетворен от специалността, по която е приет, има право да подаде декларация за неучастие в по-нататъшно класиране.

Внимание:

Прекласираните на по предни желания кандидати, при следващо класиране не подлежат на връщане в специалността, в която са били приети в предходните класирания. Неприетите кандидат-студенти автоматично учасват в класиранията без подаване на допълнителни заявления. Приетите кандидат-студенти, които не са спазили определените срокове за регистриране пред техническата комисия, губят правото да се обучават. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране.

Записване на новоприети студенти по факултети

Приетите студенти след като са се записали в сроковете след класиране следва да се запишат във факултетите в следните срокове:

 • За задочно обучение в срок от 24 август 2015 год. до 28 август 2015 год.
 • За редовно обучение в срок от 31 август 2015 год. до 11 септември 2015год.

Работно време:

 • от понеделник до петък – от 8.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч.

Необходими документи за записване:

 1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупуват се от университетската книжарница).
 2. Квитанция за внесена изравнителна такса за обучение за първи семестър (само в случаите на доплащане или възстановяване на разлика при смяна на специалността/професионално направление в хода на класиранията).
 3. 4 бр. снимки – формат 3/4.
 4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Югозападен Университет Неофит Рилски – Благоевград” box_color=”#993300″]

 • тел: +359 73 58 85 46, +359 73 88 55 05
 • адрес: гр. Благоевград, ул. “Иван Михайлов” 66
 • E-mail: ztaneva@uni-plovdiv.bg
 • сайт: www.swu.bg

[/su_box]