Blog

Документите за кандидатстване за кандидат-студентска кампания ТУ-София 2017г. са:

 • Заявления за явяване на предварителните изпити се подават в Учебен отдел на ТУ-София, бл. 2, ет. 3, в периода от 1 март 2017 г. (по интернет или в бюрата за приемане на документи по градовете – от 15 февруари 2017 г.) до два дни преди датата на всеки предварителен изпит. Гра­фикът за приемане е даден в Приложение 2.

  (2) Заявлението може да се получи в Учебен отдел, в регионалните центрове и бюра за приемане на кандидатстудентски документи (Приложение 12 и Приложение 13) или да се изтегли от страницата на ТУ – София на адрес: https://priem.tu-sofia.bg;

  (3) Таксата за явяване на всеки изпит е 30 лв. Тя се заплаща по банков път по сметка на ТУ-София – BG89BNBG96613100103601, или на постерминал в бл. 1, ет. 3, ст. 1337 (Студентски такси) в ТУ-София.

  Чл. 9.(1) Документите за кандидатстване са:

  заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите, приложено в Справочника за кандидат-студенти 2017 г. (в бюрата за приемане на документи в градовете – Приложение 12 и Приложение 13) и в страницата на ТУ – София в интернет на адрес: https://priem.tu-sofia.bg) се подава от всички кандидат-студенти, независимо дали се явяват на предварителни или редовни изпити, или участват с матури в класирането. В него се посочва явяване и на редовните изпити или признаване на матурите, ако кандидат-студентите желаят това, като за всеки изпит или матура се заплаща такса от 30 лв.;

  • – оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите.

  Чл. 10. (1) Кандидат-студентите подават документите си за кандидатстване от 19 юни 2017 г. до 1 юли 2017 г. (вкл. събота и неделя) в ТУ – София, кв. Дървеница, блок 2 (западен вход), Център по информационни ресурси, от 8,30 до 16,00 ч., в центровете и бюра за приемане на кандидатстудентски документи или по интернет. Графикът за приемане на кандидатстудентските документи е даден в  Приложение 2.

  Кандидатстващите със зрелостни изпити (матури) могат да подават документи до 5 юли 2017 г. (вкл. събота).

  (2) Редът на желаните специалности и данните на кандидатите се внасят в компютърна система в тяхно присъствие. Редът е окончателен и не може да бъде променян след 5 юли 2017 г.

  (3) Всеки кандидат-студент получава компютърна разпечатка със заявлението за кандидатстване, ред на желаните специалности, талон с входящия номер, талон за сградата и залата за явяване на съответния изпит и документ за платена такса.

  (4) Приемане на документи и заплащане на такси в ТУ – София се извършва и по интернет. Указанията са неразделна част от правилника и се обявяват в сайта https://priem.tu-sofia.bg.

  (5) Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити, подават документи, но не доплащат допълнителни такси.

  (6) Кандидат-студентите, подаващи документи за класиране в ТУ – София, ако искат да кандидатстват и за филиала в гр. Пловдив, и за ИПФ в гр. Сливен, подават документи и заплащат (доплащат) такса съответно в ТУ – София, филиала в гр. Пловдив или в ИПФ в гр. Сливен. За един и същи изпит, такса се заплаща еднократно в рамките на ТУ – София.

  Чл. 11.  От такса за кандидатстване се освобождават:

  • кръгли сираци (до 25-годишна възраст);
  • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност, освиде-телствани със 70% и над 70%;
  • военноинвалиди и военнопострадали;
  • лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

[su_list]

[/su_list]

[su_box title=”Технически университет – гр.София” box_color=”#61686e”]

 • тел: 02 965 36 01, 02 965 21 74, 02 965 21 11
 • адрес: гр. София, бул.”Кл. Охридски” 8
 • E-mail: ksk@tu-sofia.bg
 • сайт: www.tu-sofia.bg [/su_box]