Blog

Документи

1. Заявление – това е документът, който всеки кандидат-студент попълва, за да  участва в класиране. Заявлението се получава в отдел “Студенти” (Корпус 1 – офис 212), в локалните центрове на университета, както и он-лайн .

Он-лайн регстрация за кандидатстване (ТОП, специализирани изпити и участие в класиране) можете да направите cstudent.nbu.bg

Кандидат-студентите  могат да се явят на ТОП и без да притежават диплома за завършено средно образование.
За участие в класиране кандидат-студентите посочват в заявлението си имената на избраните програми (максимум седем), подредени по степен на желание. Промени в заявените програми се правят най-късно до 9 юли. Програмите, които предлагат редовна и дистанционна форма на обучение, при подреждането се заявяват като отделни желания.
Оценката по чужд език от дипломата за средно образование също се посочва в заявлението, тъй като е един от критериите за присъждане на стипендии за новоприети студенти.

2. Диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след заверка на копието). Кандидат-студентите, завършили образованието си в чужбина, представят диплома, легализирана от МОМН.

3. Документ за самоличност – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след заверка на копието).

4. Документ от ТЕЛК или НЕЛК – за кандидат-студенти в неравностойно положение – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след заверка на копието).

Подаване на кандидатстудентски документи 

Кандидатстудентски документи се подават в:

НБУ-София: ул. Монтевидео 21,
Корпус 1, отдел “Студенти”  – офис 212,212A, както и в локалните центрове на университета.

Пловдив: бул “6 ти септември 152”
Телефони: (032) 625321, 0878 125 263
e-mail: lc-plovdiv@nbu.bg

Видин: ул. “Цар Александър II” № 27, Телефони: (094) 606466, 0878 125 266 e-mail: lc-vidin@nbu.bg

Варна: ул. “Мусала” № 8, Телефони: (052) 631427, 0878 125 264 , e-mail: lc-varna@nbu.bg

Документи може да подаде самият кандидат-студент, както и друго лице – без пълномощно.

Такси за кандидатстване:

 • за една сесия на ТОП – 15 лв.;
 • специализиран изпит – 15 лв.;
 • кандидатстудентска такса – 10 лв.
 • Кандидат-студентите в неравностойно положение не заплащат такси за кандидатстване.

Таксите за кандидатстване се заплащат в:  

 • в брой – в каса “Студенти” – офис 209 или 201, етаж 2, корпус 1, НБУ-София
 • чрез ПОС устройства – в отдел “Студенти” (Корпус 1 – офис 212)  и в касите на НБУ
 • по банков път – в офисите на Eurobank (Пощенска банка)
 • в локалните центрове на НБУ в Пловдив, Варна и Видин.

[su_list]

[/su_list] [su_box title=”НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ” box_color=”#3337a5″]

 • тел: (02) 8110 180; (02) 8110 212; (02) 8110 265; 
 • адрес: гр. София, ул. Монтевидео 21
 • сайт: https://www.nbu.bg

[/su_box]